ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กร้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กร้าน*, -กร้าน-

กราน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กราน (v.) assert See also: insist, uphold Syn. ยืนกราน
กรานกฐิน (v.) Kathina Khandhaka See also: stretch out monk´s robes in order to cut to a standard size
English-Thai: HOPE Dictionary
acariasis(แอคคะไร' อะซิส) n. ภาวะที่มีแมลง 6 ขา (เช่นเห็บ, หมัด) รุกราน infestation with mites
aggression(อะเกรส' เชิน) n. การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด, Syn. attack,
aggressive(อะเกรส'ซิฟว) adj. รุกราน, ก้าวร้าว. -agressiveness n., Syn. belligerent)
aggressor(อะเกรส' เซอะ) n. ผู้รุกราน, ทำให้ได้รับทุกข์, ทำให้เจ็บปวด, Syn. attacker)
aggrieved(อะกรีฟวดฺ') adj. เสียใจ, ได้รับอันตราย, ได้รับบาดเจ็บ, ถูกรุกราน -aggrievedness n., Syn. sorrowful
aground(อะเกรานดฺ') adv., adj. บนพื้นดิน, เกยตื้น. (on or into the ground)
assail(อะเซล') vt. โจมตี,ป้ายร้าย,รุกราน,กล่าวหา,ทำร้าย-assailer,assailment n.
assertive(อะเซอ'ทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน,รุกราน, Syn. decided, positive,aggressive)
defence(ดิเฟนซฺ') n. การป้องกัน,การต้านการรุกราน,การพิทักษ์,การแก้ตัวให้,การเป็นทนายให้,การแก้ต่าง, See also: defenceable adj. ดูdefence, Syn. protection
defensible(ดิเฟน'ซิเบิล) adj. ซึ่งต่อต้านการรุกรานได้,ซึ่งป้องกันได้,ซึ่งสามารถแก้ต่างหรือแก้คดีได้., See also: defensibility n. ดูdefensible
grand monde(กรานมอนด') fr. โลกแห่งแฟชั่น,สังคมที่ดีที่สุด,สัมคมชั้นสูง
grand prix(กรานพรี') n. การแข่งขันรถระหว่างประเทศ,การแข่งขันกรังปรีซ์
grande dame(กรานดัม') n. หญิงจากตระกูลสูง
grant(กรานทฺ) vt. อนุญาต,ยอมให้,ให้,โอน. n. สิ่งที่ให้,การให้,การอนุญาต,การโอน,การโอนทรัพย์สิน., See also: grantable adj. granter n. grantor n., Syn. boon
grantee(กรานที') n. ผู้ได้รับสิ่งของ,ผู้ได้รับทุน,ผู้ได้รับเงิน,ผู้รับ
impinge(อิมพินจฺ') vt. กระทบ, การแทก, ปะทะ, บุกรุก, รุกราน, มีผลต่อ., See also: impinger n. impingement n., Syn. strike, collide
innocuous(อินอค'คิวอัส) adj. ไม่มีอันตราย,ไม่เป็นภัย,ไม่เป็นพิษ,ไม่รุกราน,ไม่น่ากลัว., See also: innocuously adv. innocuousness n., Syn. harmless-A. noxious
inoffensive(อินอะเฟน'ซิฟว) adj. ไม่เป็นภัย,ไม่ทำอันตราย,เป็นรุกราน,ไม่ทำร้ายคนอื่น,ไม่น่ารังเกียจ., See also: inoffensiveness n., Syn. innocuous ###A. offensive
insist(อินซิสทฺ') vi.,vt. ยืนยัน,ยืนกราน,ยืนหยัด,เรียกร้อง., See also: insister n. insistly adv., Syn. urge,maintain,assert
insistent(อินซิส'เทินทฺ) adj. ยืนยัน,ยืนหยัด,ยืนกราน,หัวรั้น.
invade(อินเวด') vt. บุกรุก,รุกราน,ล่วงล้ำ,ย่ำยี,เหยียบย่ำ,แผ่ไปทั่ว,แพร่หลาย., See also: invader n. invadable adj., Syn. attack,spread
invasion(อินเ'เชิน) n. การรุกราน,การล้ำรุก,การบุกรุก,การถลันเข้าไป,การแพร่ (ของโรค)
invasive(อินเว'ซิฟว) adj. ซึ่งรุกราน
jingo(จิง'โก) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้แสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและรุกราน -Phr. (byjingo! คำอุทานเพื่อแสดงการย้ำ) -, Syn. chauvinist ###A. pacifist
jingoism(จิง'โกอิสซึม) n. การแสดงความรักชาติที่รุนแรงและโวยวาย,การแสดงความรักชาติแบบรุกราน., See also: jingoist n.,adj. ดูjingoism jingoistic adj. ดูjingoism
miff(มิฟ) vt. รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำผิด
molest(มะเลสทฺ') vt. รบกวน,เข้ายุ่ง,รุกรานทางเพศ., See also: molestation n. molester n.
noisome(นอย'เซิม) adj. รุกราน,น่ารังเกียจ,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เป็นพิษ., See also: noisomeness n., Syn. noxious,bad
offend(อะเฟนดฺ') n. กระทำผิด,ละเมิด,รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ., See also: offendable adj. offendible adj. offender n., Syn. fault,vice,attack
overpass(โอ'เวอะพาซฺ) n. ทางข้าง,สะพานลอย,ทางผ่านสายด่วน vt. ข้าม,ผ่าน,ผ่านเหนือ,เกิน,รุกราน,รุกล้ำ,มีเกิน,ชนะ,ดีกว่า,มีประสบการณ์,มองข้าม,เพิกเฉย
pelvic(เพล'วิค) adj. เกี่ยวกับกระดูกเชิงกราน
pelvis(เพล'วีส) n. กระดูกเชิงกราน,เชิงกรานอวัยวะรูปกรวย
peritoniumชั้นเยื่อบุช่องท้องเป็นที่อยู่ของอวัยวะภายในช่องท้องและภายในอุ้งเชิงกราน
persist(เพอซิสทฺ',-ซิสทฺ') vt. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อรั้น,ดื้อ,เพียร,ทนทาน,ฝังแน่น, See also: persister n., Syn. persevere
persistence(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistency(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistent(เพอซิส'เทินทฺ) adj. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อ,ดื้อรั้น,ทนทาน,ฝังแน่น, Syn. persevering,firm
pushing(พุช'ชิง) adj. เกี่ยวกับการผลักดัน,ขยันขันแข็ง,ทะเยอทะยาน,รุกราน,ชอบเลือก,ชอบสอดแทรก., See also: pushingness n., Syn. enterprising,pushy
quisle(ควิส'เซิล) vi. ขายชาติโดยการช่วยเหลือข้าศึกที่กำลังรุกรานประเทศ,สมคบกระทำความผิด
stickler(สทิค'เคลอะ) n. ผู้ยืนกรานในความคิดของตน,ปัญหายุ่งยาก
English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
aggressive(adj) รุกราน,ล่วงละเมิด,ก้าวร้าว,แข็งขัน
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก
assail(vt) ทำร้าย,ก้าวร้าว,ด่าว่า,โจมตี,รุกราน,ต่อสู้
corroborate(vt) สนับสนุน,ทำให้แน่ใจ,ยืนยัน,ยืนกราน
corroboration(n) เครื่องสนับสนุน,การทำให้แน่ใจ,การยืนยัน,การยืนกราน
impinge(vt) กระทบ,บุกรุก,รุกราน
inoffensive(adj) ไม่น่ารังเกียจ,ไม่ทำอันตราย,ไม่รุกราน
inroad(n) การโจมตี,การบุกรุก,การรุกราน
insistent(adj) รบเร้า,คะยั้นคะยอ,ยืนกราน
invader(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกราน,ผู้ย่ำยี
molest(vt) แกล้ง,รบกวน,ทำร้าย,ข่มเหง,รุกราน
molestation(n) การแกล้ง,การรบกวน,การทำร้าย,การข่มเหง,การรุกราน
offence(n) การรุกราน,การละเมิด,การกระทำผิด
offend(vt) ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ,รุกราน,ละเมิด,ทำผิด
offender(n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกราน,ผู้กระทำผิด
offensive(adj) ซึ่งรุกราน,ก้าวร้าว,น่ารังเกียจ
pelvic(adj) เกี่ยวกับกระดูกเชิงกราน
pelvis(n) กระดูกเชิงกราน
persist(vi) คะยั้นคะยอ,ดื้อดึง,ยืนกราน,ฝังแน่น
persistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนกราน,ความดื้อดึง
persistent(adj) ดื้อ,ซึ่งยืนกราน,ซึ่งขัดขืน,ที่ติดตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aggressionการรุกราน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
beaked pelvis; pelvis, rostrateเชิงกรานรูปปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cordate pelvis; pelvis, cordiformเชิงกรานรูปหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, cordate; pelvis, cordiformเชิงกรานรูปหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
invasionการรุกราน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
large pelvis; pelvis major; pelvis, falseเชิงกรานใหญ่, เชิงกรานส่วนบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
non-aggression pactกติกาสัญญาไม่รุกรานกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic-เชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvisเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
granaกรานา, กลุ่มของลาเมลลาที่ซ้อนกันอยู่เป็นชั้น ๆ ภายในคลอโรพลาสต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Engagedช่วงที่ศีรษะทารกเข้าสู่อุ้งเชิงกราน [การแพทย์]
Engagementส่วนนำส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านลงในอุ้งเชิงกราน,ศีรษะเด็กผ่านช่องเข้าลงในเชิงกราน,การลงในอุ้งเชิงกรานของศีรษะเด็ก,การหมั้นหมาย [การแพทย์]
Invasionแทรกซึม, การแทรกลง, การรุกราน, ลุกลาม [การแพทย์]
lamellaลาเมลลา, ชั้นบาง, โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางซ้อนเป็นชั้น อยู่เป็นกลุ่ม ๆ เรียกว่า กรานา อยู่ภายในคลอโรพลาสต์ ลาเมลลามีองค์ประกอบที่สำคัญคือ คลอโรฟิลล์ โปรตีน ไขมัน และ แคโรทีนอยด์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pelvic bones ; Coccyxกระดูกเชิงกราน [TU Subject Heading]
Pelvisเชิงกราน [TU Subject Heading]
Songkranวันสงกรานต์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aggressor (n.) ฝ่ายรุกราน See also: ผู้รุกราน Syn. assailant, invader, offender, attacker
assailant (n.) ฝ่ายรุกราน See also: ผู้รุกราน Syn. invader, offender, attacker
assult (n.) การรุกราน See also: การโจมตี Syn. attack, inroad Ops. defense, protection
attacker (n.) ฝ่ายรุกราน See also: ผู้รุกราน Syn. assailant, invader, offender
attacker (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้บุกรุก Syn. raider, trespasser Ops. defender
attacker (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้รบกวน
drive off (phrv.) ขับผู้รุกรานออกไป Syn. fight off
hold out for (phrv.) ยืนกรานสำหรับ Syn. hang out for, stand out for
ilium (n.) กระดูกเชิงกราน See also: กระดูกแบนกว้าง หนึ่งในสามชิ้นของกระดูกสะโพก
insistence (n.) การยืนกราน See also: คำยืนยัน
insistency (n.) การยืนกราน
invader (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้บุกรุก Syn. attacker, raider, trespasser Ops. defender
invasion (n.) การรุกราน See also: การโจมตี Syn. attack, assult, inroad Ops. defense, protection
invasive (adj.) ที่เป็นการรุกราน Syn. offensive
miff (vi.) รุกราน See also: ระราน, ทำให้เคือง Syn. provoke, offend
miff (vt.) รุกราน See also: ระราน, ทำให้เคือง Syn. provoke, offend
molester (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้รบกวน Syn. attacker
pelvic (n.) เกี่ยวกับกระดูกเชิงกราน
pelvis (n.) กระดูกเชิงกราน Syn. hip
persist (vi.) ยืนกราน See also: ดื้อแพ่ง Syn. endure, persevere Ops. desist, stop
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She insisted it was very urgentเธอยืนกรานว่ามันด่วนมากๆ
They insisted on staying rather than goingพวกเขายืนกรานที่จะอยู่มากกว่าไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Grande's not going to like you talking to Prudence.กรานเด้คงไม่ชอบให้ท่าน พูดกับคุณพรูเดนซ์
Grande saves!กรานเด้ป้องกันไว้ได้!
They say it's an act of American aggression... against peace-loving people.{\cHFFFFFF}พวกเขาบอกว่ามันเป็นการกระทำที่ การรุกรานของชาวอเมริกัน ... {\cHFFFFFF}กับคนรักสันติภาพ
But now he has the incident he requires to go on a rampage of conquest.เเต่ตอนนี้ เขามีข้ออ้างที่จะยกทัพไปรุกรานชาวบ้าน
An Egyptian Pharaoh, Shishak, invaded Jerusalem about 980 BC, and may have taken the Ark to the city of Tanis and hidden it in a secret chamber called the Well of Souls.ฟาโรห์แห่งอียิปต์, ซิซา, รุกรานเยซูซาเล็ม ประมาณปี 980 ก่อนคริสต์ศักราช, และอาจจะนำเอาหีบ ไปที่เมืองทานิส และซ่อนมันเอาไว้ในแชมเบอร์ลึกลับ เรียกว่า กำแพงแห่งวิญญาณ
Survivor of countless incursions behind enemy lines.รอดชีวิตจากการรุกรานที่นับไม่ถ้วนของศัตรู
What grudge do the two of you have with Quan Zhen Sect to involve with so many men?เจ้ามีเรื่องบาดหมางอะไรกับสำนักช้วนจิน ถึงได้พาคนมารุกรานที่นี่?
History demonstrates conclusively that naive wishing for peace is the surest possible way to encourage an aggressor.ประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่า พวกโลกสวยที่เรียกร้องสันติภาพ มีทางเดียวที่เป็นไปได้ นั่นคือ ยอมสยบแก่ผู้รุกราน
But, if you insist, Toto.แต่, ถ้าคุณยังยืนกรานก็ได้, โตโต้.
But over two million civilians, mostly peasants farmers and their families, have been systematically slaughtered by invading Russian armies.ประชากรมากกว่า 2 ล้านคน ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกร ชาวไร่Nชาวนากับครอบครัวพวกเขา กำลังถูกกองทัพรัสเซียรุกราน เข่นฆ่า
They'd rather die than be slaves to an invading army.พวกเขายอมตายดีกว่าอยู่เป็นทาสของพวกรุกราน
What could I do if she insisted I drive her home for her goddamn hat?จะให้ผมทำไงถ้าเธอยืนกรานแบบนั้น ผมต้องขับพาเธอกลับบ้านเพื่อหมวกเหรอ
I must be allowed to insist on this.ผมต้องขออนุญาตที่จะยืนกรานในสิ่งนี้
I must insist on this, sir. I assure you that in this matter, argument is fruitless.ผมต้องยืนกรานในสิ่งนี้ครับ ผมทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ในกรณีนี้การโต้เถียงนั้นเปล่าประโยชน์
Something starts in your pelvis and goes to your heart... where it becomes heart-slash-pelvis.สิ่งที่เริ่มต้นในกระดูกเชิงกรานของคุณและไปที่หัวใจของคุณ ... ที่มันจะกลายเป็นหัวใจเฉือนกระดูกเชิงกราน-
If I fall asleep,... ..I'm done for.เธอรุกรานกลุ่มผู้สนับสนุนผม และเธอก็รุกรานบ้านผม เฮ้ย เฮ้ย, นั่งก่อน
No, he, uh, he insisted we call only you... though we had some trouble tracking you down.ไม่ เขายืนกรานให้โทรเรียกคุณคนเดียว แม้เราจะตามตัวคุณยากกว่า
By the blood of our people are your lands kept safe....สกัดการรุกรานของพวกมอร์ดอร์ พี่น้องเราหลั่งเลือด... ...เพื่อปกป้องดินเเดนของพวกท่าน
The same reason you insist on going to save him.ด้วยเห็นผลเดียวกันกับที่ท่าน ยืนกรานที่จะไปช่วยเขา.
Some kind of dormant defense mechanism.มีบางอย่างนิดหน่อย กลไกป้องกันการรุกราน
Did you beg, did you grovel to that piece of shit?แกไปอ้อนวอน ไปกราบกราน - เลียแข้งเลียขาไอ้สารเลวนั่น ใช่รึเปล่า
Uh... in this book of yours... did they happen to detail what would happen if they were hostile?ในหนังสือของลูกน่ะ พวกมันทำอะไรที่คล้ายกับ... การรุกรานบ้างมั้ย มีรายละเอียดอะไร
It said they would probably invade.หนังสือบอกว่าถ้ามันมารุกราน
They would use ground tactics... hand-to-hand combat.มาจะรุกรานทางพื้นดิน ต่อสู้ด้วยมือ
I was wrong. They're hostile. It's like "War of the Worlds."ผมคิดผิด พวกมันมารุกราน เหมือนเรื่อง "War of the Worlds" เลย
Those of you that do know we are nearing the end of our struggle.ต่างก็คงรู้ดีว่าอีกไม่นานการรุกรานก็จะสิ้นสุดลง
This is the single greatest threat we have ever faced and if we do not act accordingly, we will not survive.นี่คือการรุกรานที่ใหญ่มากเท่าที่เคยเจอมา และถ้าเราทำไม่ได้ เราก็ไม่รอด
Instead, we will forge a union so strong, the Mongol hordes won't dare attack.ข้าจะเข้าแทรกแซง, โดยปล่อยข่าวว่ามีทัพหนุนเข้ามาเสริมกองกำลังของเรา เหล่าทหารของมองโกลจะไม่กล้ารุกรานเรา
Were it not for the threat of invasion...ถ้าหากว่าดาวดวงนี้ไม่โดนรุกราน
I could smell it, but the waitress kept saying to me,ผมได้กลิ่นอาหาร แต่พนักงานเสิร์ฟยืนกรานกับผมว่า
You have such a unique voice, and I don't say that to everybody.เธอยืนกรานอย่างเรื่องนั้นมาตลอด แล้วฉันก็ไม่ได้บอกใครเลย
Ilman sitä häpeää, tuo vihollinen ei eläisi.ต่อต้านผู้รุกรานที่บุกเข้ามา.
Tuhoatte armeijanne tänne, ettekä pysty koskaan rakentamaan samanlaista.ท่านจะทำให้กองทัพถูกทำลายที่นี่ และจะรุกรานใครไม่ได้อีก.
But i insist to tell you whyแต่ฉันก็ยืนกรานที่สอนพวกเธอ ทำไม...
I didn't want to, but he insisted.ไม่ใช่ว่าฉันอยากหรอกนะ แต่เพราะว่าทอมยืนกราน
The four of them rode out against impossible odds to defend this island with their lives.พวกเขาทั้งสี่ออกเรือไปเผชิญกับ การรุกรานที่ชั่วร้าย ที่จะป้องกันเกาะนี้ด้วยชีวิต
Plus, I'll have you giving Chloe the pelvic noogie inside a week.ยิ่งกว่านั้นกูจะให้มึงดูทุกหลืบไม่เว้นกระดูกเชิงกรานของโคลอี้
Do you know what I believe in?แล้วพวก โกราน จะคอยไล่ล่า ไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะโดนฆ่า
We could get into big trouble unless we put on Georan costumes.เราอาจจะเจอปัญหา ถ้าเราไม่ใส่ชุด โกราน
I will establish my own country on the territory of current Balhae with a help of Georan.ข้าจะสร้างประเทศของข้าเอง บนแผ่นดินของ บัลเฮ ด้วยความช่วยเหลือของ โกราน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กร้าน
Back to top