ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrist*, -wrist-

wrist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrist (n.) ข้อมือ
wrist pin (n.) สลักลูกสูบหรือล้อรถ Syn. gudgeon pin
wrist pin (n.) สลักข้อต่อของเครื่องยนต์ Syn. gudgeon pin
wristband (n.) แถบข้อมือของเสื้อ See also: ข้อมือเสื้อ, สายนาฬิกาข้อมือ Syn. band, cuff
wristlet (n.) ข้อมือเสื้อ See also: ส่วนที่อยู่ตรงข้อมือของถุงมือ
wristlock (n.) การบิดและมัดข้อมือของคู่ต่อสู้ในกีฬามวยปล้ำ
wristwatch (n.) นาฬิกาข้อมือ Syn. watch
wristy (adj.) ซึ่งบิดหรือเกร็งข้อมือในการตีลูกบอล
English-Thai: HOPE Dictionary
wrist(ริสทฺ) n. ข้อมือ,สลักข้อต่อ,ข้อต่อ
wrist pinn. สลักข้อต่อของเครื่องยนต์
wrist watchn. นาฬิกาข้อมือ
wristband(ริสทฺ'แบนดฺ) n. ปลอกแขนเสื้อ
wristdrop(ริสทฺ'ดรอพ) n. โรคแขนห้อย
wristjoint(ริสทฺ'จอยทฺ) n. ข้อต่อ
wristlet(ริสทฺ'เลท) n. กำไล,สายข้อมือ,ข้อมือเสื้อ,สายนาฬิกาข้อมือ, (แสลง) กุญแจมือ
wristlock(ริสทฺ'ลอค) n. (กีฬามวยปล้ำ) การจับและบิดข้อมือคู่ต่อสู้, Syn. wrist lock
wristwatchn. นาฬิกาข้อมือ
English-Thai: Nontri Dictionary
wrist(n) ข้อมือ,ข้อต่อ
wristband(n) ปลอกแขนเสื้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wrist pin; gudgeon pin; piston pinสลักลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตานกแก้ว (n.) two prominences of wrist bones Syn. ปุ่มข้อมือ
ปุ่มข้อมือ (n.) two prominences of wrist bones
ข้อมือ (n.) wrist
นาฬิกาข้อมือ (n.) wristwatch
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This watch was on your daddy's wrist when he was shot down over Hanoi.นาฬิกาเรือนนี้อยู่บนข้อมือของคุณพ่อเมื่อตอนที่เขาถูกยิงลงไปฮานอย
Buzz has it all! Locking wrist communicator!บัซมีทุกอย่าง ข้อมือที่ใช้ในการสื่อสาร
Now, don't forget the nice wrist movement we've been practicing.อย่าลืมขยับข้อมือให้ดี อย่างที่เราฝึกฝนมา
With a flick of a wrist and just a flash you'll land a prince with a ton of cash.แค่สะบัดข้อมือ ก็เกิดประกาย คุณก็จะเต็มไปด้วยเจ้าชาย ที่เต็มไปด้วยเงินตรา. Ha-ha.
That would be a wrist stamp to pussy smorgasbord.นี่มันไม่ใช่บุฟเฟต์หอยนะยะ
Then, grab his wrist and lock his shoulder. Then...จากนั้น คว้าข้อมือแล้วก็จับไหล่เค้าไว้ จากนั้นก็
Lastly, on the right wrist of each victim... are identical tattoos.และสุดท้าย ที่มือขวาของ ผู้เคราะห์ร้าย มีรอยสักเหมือนกัน
But listen, everybody keep one cuff on a wrist at all times, so that if the guards come checking, we can put them on again quickly.แต่ฟังนะ ทุกคนต้องใส่กุญแจมือไว้ข้างหนึ่งเสมอ เผื่อยามมาตรวจจะได้ใส่กลับอย่างรวดเร็ว
I'm not gonna say it again. Put your wrist out.ฉันไม่พูดอีกนะ ยื่นมือมา
You need to build wrist strength.คุณจำเป็นต้องสร้าง ความแข็งแรงของข้อมือ
Are your wrist ok?มือเธออเป็นอะไรรึเปล่า
I want you to hold my wrist in your left hand.ฉันต้องการให้คุณใช้มือซ้าย จับข้อมือของฉันไว้นะคะ

wrist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寸口[cùn kǒu, ㄘㄨㄣˋ ㄎㄡˇ, 寸口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
气口[qì kǒu, ㄑㄧˋ ㄎㄡˇ, 气口 / 氣口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
脉口[mài kǒu, ㄇㄞˋ ㄎㄡˇ, 脉口 / 脈口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
寸口脉[cùn kǒu mài, ㄘㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄇㄞˋ, 寸口脉 / 寸口脈] pulse taken at the wrist (in traditional Chinese medicine)
寸脉[cùn mài, ㄘㄨㄣˋ ㄇㄞˋ, 寸脉 / 寸脈] pulse taken at the wrist (in traditional Chinese medicine)
手腕式[shǒu wàn shì, ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ ㄕˋ, 手腕式] wrist ...
手腕式指北针[shǒu wàn shì zhǐ běi zhēn, ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄓˇ ㄅㄟˇ ㄓㄣ, 手腕式指北针 / 手腕式指北針] wrist compass
手表[shǒu biǎo, ㄕㄡˇ ㄅㄧㄠˇ, 手表 / 手錶] wrist watch
腕隧道症候群[wàn suì dào zhèng hòu qún, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 腕隧道症候群] carpal tunnel syndrome (pain in the hands due to pressure on the median nerve); median neuropathy at the wrist
手腕[shǒu wàn, ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ, 手腕] wrist; trickery; finesse; ability; skill
手腕子[shǒu wàn zi, ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ ㄗ˙, 手腕子] wrist
[wàn, ㄨㄢˋ, 腕] wrist

wrist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スナップ[, sunappu] (n) (1) snap (e.g. of the wrist in baseball); (2) (abbr) (See スナップショット,スナップ写真) snapshot (esp. of people); (3) (See ホック・2) snap fastener; press stud; (P)
せん状骨[せんじょうこつ, senjoukotsu] (n) scaphoid bone (in wrist near thumb)
リスカ[, risuka] (n,vs) (abbr) wrist cutting; slashing one's wrists
リストカット[, risutokatto] (n,vs) wrist cutting; slashing one's wrists
手甲;手っ甲[てっこう;てこう(手甲), tekkou ; tekou ( te kabuto )] (n) covering for the back of the hand and wrist
舟状骨[しゅうじょうこつ, shuujoukotsu] (n) navicular bone (largest wrist bone on the thumb side); scaphoid (bone)
リスト[, risuto] (n) (1) list; (2) wrist; (P)
リストバンド[, risutobando] (n) wristband
手根骨[しゅこんこつ, shukonkotsu] (n) carpal (any of the bones of the carpus in the wrist)
手首(P);手頸(oK);手頚(oK)[てくび, tekubi] (n) (See 腕首) wrist; (P)
腕時計[うでどけい, udedokei] (n) wristwatch; (P)
腕骨[わんこつ, wankotsu] (n) wristbone; carpus; carpal bone

wrist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อไม้ข้อมือ[n. exp.] (khø māi khø) EN: wrist FR:
ข้อมือ[n. exp.] (khø meū ) EN: wrist FR: poignet [m]
สายสิญจน์[n. exp.] (saīsin) EN: wrist-binding string ; wrist string ; holy thread FR: cordon-bracelet porte-bonheur [m] ; cordelette bénie [f] ; cordon sacré [m]
สลักลูกสูบ[n. exp.] (salak lūksū) EN: piston pin ; gudgeon pin ; wrist pin (Am.) FR:
นาฬิกาข้อมือ[n. exp.] (nālikā khøm) EN: watch ; wristwatch FR: montre [f] ; montre de poignet [f]
หน้าปัทม์นาฬิกา[n. exp.] (nāpat nālik) EN: dial of a wristwatch FR: cadran de montre [m]
พิธีบายศรีสู่ขวัญ[n. exp.] (phithī bāi ) EN: wrist-binding ceremony FR: rituel de l'offrande du cordon-bracelet [m]
ริสแบนด์[n.] (rit baēn = ) EN: wristband FR:
สายรัดข้อมือ[n. exp.] (sāi rat khø) EN: wristband FR:

wrist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kolbenbolzen {m} [techn.]gudgeon pin; piston pin; wrist pin; pin
Armbanduhr {f}wristwatch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrist
Back to top