ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

writhe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *writhe*, -writhe-

writhe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
writhe (vi.) บิดตัวเพราะเจ็บปวด See also: งอเพราะเจ็บปวด, บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวด Syn. squirm, twist
English-Thai: HOPE Dictionary
writhe(ไรธฺ) vi.,vt. บิด,บด,บิดงอ,บิดเบี้ยว,บิดกาย,ชักงอ,ชักดิ้น n. อาการดังกล่าว, See also: writher n. writhingly adv.
writhen(ริธ'เธิน) adj. บิด,งอ,บิดงอ,บิดเบี้ยว
English-Thai: Nontri Dictionary
writhe(vi,vt) บิด,ชักดิ้นชักงอ,งอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บิดเบี้ยว (v.) writhe Syn. เหยเก
ชักดิ้นชักงอ (v.) writhe (in pain)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now having her writhe all over me, I realized I was letting her use me, so I could use her, so she'd work harder at making me better.แต่ตอนนี้ที่ร่างดิ้นเร่าของเธออยู่บนตัวผม ผมก็ตระหนักว่า ผมปล่อยให้เธอใช้ตัวผม หรือผมอาจใช้เธออยู่ก็ได้ เธอเลยต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อทำให้ผมดีขึ้น
But it will writhe inside of itself!มันจะบิดเบี้ยวภายในของมันเอง
True. Watch him writhe and suffer.จริง ดูเขาชักดิ้นชักงอและทรมาน
Yeah, the part where thousands of people writhe on the ground.ใช่ ส่วนที่มีผู้คนเป็นพันๆ บิดตัวเพราะเจ็บปวดบนพื้นดิน
My parasite writhes at night igniting spasms of pain, while visions and voices, obscene and monstrous, haunt me.ฮ™'m ั€rะฐyั–n' fะพr yะพu. ฮŸะพh, ฮŸld Gะตะพrgั–ะต'ั• hungะตrั–n' fะพr yะพur ั•ะพul.
Your tongue writhes absent their purpose.ลิ้นของคุณ writhes ขาดวัตถุประสงค์ของพวกเขา
"I'll watch you writhe, penniless, in the gutter,"ผมจะดูพวกคุณดิ้นทุรนทุรายในรางน้ำ"
I know you want revenge, to cut the head off of S.H.I.E.L.D., to watch it writhe.ผมรู้ว่าคุณอยากแก้แค้น อยากตัดหัวชีลด์ อยากดูมันชักดิ้นชักงอ

writhe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
のたうち回る[のたうちまわる, notauchimawaru] (v5r,vi) to writhe
もがき苦しむ;踠き苦しむ(oK)[もがきくるしむ, mogakikurushimu] (v5m,vi) to writhe in agony
身悶える;身もだえる[みもだえる, mimodaeru] (v1) to writhe (in agony)
転げ回る[ころげまわる, korogemawaru] (v5r) to roll about; to writhe about
のたくる[, notakuru] (v5r,vi) to wriggle; to writhe; to squirm
のた打つ[のたうつ, notautsu] (v5t) (uk) to writhe; to squirm; to wriggle
藻掻く(ateji)(P);踠く(oK)[もがく, mogaku] (v5k) (1) (uk) to struggle; to wriggle; to squirm; to writhe; (2) (uk) to be impatient; (P)

writhe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิดเบี้ยว[v.] (bitbīo) EN: distort ; go awry ; writhe FR: déformer
ชักแด็ก ๆ = ชักแด็กๆ[v. exp.] (chak daek-d) EN: writhe convulsively ; squirm convulsively ; jerk convulsively  FR:
ชักกะแด่ว[v. exp.] (chak ka dae) EN: writhe FR:
แด่ว[v.] (daeo) EN: contort ; writhe ; jerk FR:
แด่ว ๆ = แด่วๆ[v. exp.] (daeo-daeo) EN: contort ; writhe ; jerk FR:
ดิ้น[v.] (din) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[v. exp.] (din dūay kh) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony FR: se tordre de douleur
ขยุกขยิก[v.] (khayukkhayi) EN: fidget ; squirm ; wriggle ; writhe ; be fidgety FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า writhe
Back to top