ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrick*, -wrick-

wrick ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrick (n.) การเคล็ดขัดยอก Syn. sprain, wrench
wrick (vt.) ทำให้เคล็ดขัดยอก
English-Thai: HOPE Dictionary
wrick(ริค) vt. ทำให้เคลื่อน,ทำให้เคล็ดยอก n. การเคล็ดยอก, Syn. wrench,strain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrick
Back to top