ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

workplace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *workplace*, -workplace-

workplace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
workplace (n.) สถานที่ทำงาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Workplace monitoringการเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ, การตรวจติดตามปริมาณรังสี และ/หรือ ความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ในสภาวะแวดล้อมของสถานปฏิบัติการ [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่ทำกิน (n.) workplace See also: land Syn. ที่ทำมาหากิน
ที่ทำมาหากิน (n.) workplace Syn. ที่ทำกิน
สถานที่ประกอบการ (n.) workplace Syn. สถานที่ทำการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The data initially were trivial anecdotal but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace our consumer products our air our water produced cancer and also birข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์
Not a high call in the workplace for skills like that, Joe.ทักษะนี้ไม่เหมาะกับงานนี้
Once our cast member has left the workplace they're completely free, from the control and monitoring of their player.พอตัวละครของเรา ออกนอกเขตพื้นที่เกมแล้ว Nพวกเค้าก็เป็นอิสระ การไปควบคุมหรือ ติดตามพวกเค้า ก็ทำไม่ได้แล้ว
Turns out she's pulled this stunt in the workplace before, litigious little weasel.กลับกลายเป็นว่าเธอยกเลิกการฟ้องร้อง ในที่ทำงานก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องขอยอมความ
Dr. Saroyan, you assured me that you would try to keep this workplace professional.ดร.ซาโรยัน คุณช่วยสร้าง ความรู้สึกมั่นใจให้กับผมที - พยายามทำให้สถานที่ทำงาน แห่งนี้ เป็นมืออาชีพสักทีเถอะ - ฉันจะพยายาม
Your office and workplace are going to be available next week.ออฟฟิตและที่ทำงานของคุณจะเรียบร้อยในอาทิตย์หน้า
The workplace is not like school.ที่ทำงานไม่เหมือนโรงเรียนนะ
That would be the first time for a workplace killing.นั่นคงเป็นครั้งแรก สำหรับการฆาตกรรมในที่ทำงาน
Pretty hard to do for the typical workplace killer who's mentally ill or outraged about some perceived injustice.มันยากทีเดียว สำหรับ ฆาตกรในที่ทำงานลักษณะนี้ ที่ป่วยทางจิตหรืออารมณ์รุนแรง ที่จะรับรู้ถึงความอยุติธรรม
Uh, he was convicted of embezzling from his workplace 2 years ago.เขาติดคุกข้อหายักยอกเงิน ในที่ทำงานเมื่อ 2 ปีก่อน
Well, here's the thing about a secret workplace romance, okay?นี่เป็นความลับที่โรแมนติค ในที่ทำงานเข้าใจไหมครับ
Talk about a workplace romance gone wrong.เขาถึงได้ห้ามกันว่าอย่ามีแฟนในที่ทำงาน

workplace ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伙食[huǒ shí, ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ, 伙食] communal meals (in workplace or school cafeteria etc); food served at a mess hall
职场[zhí chǎng, ㄓˊ ㄔㄤˇ, 职场 / 職場] workplace; career

workplace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain)
モラハラ[, morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace
モラルハラスメント[, moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace
五月病[ごがつびょう, gogatsubyou] (n) blues experienced by college freshmen or workplace recruits shortly after beginning school or work; the May blues
四月病[しがつびょう, shigatsubyou] (n) (See 五月病,六月病) euphoria experienced by college students or workplace recruits at the beginning of school or work
職住一体[しょくじゅういったい, shokujuuittai] (n) having one's workplace at home; living and working at the same location (independent farmers, home workers, storekeepers, etc.)
職住近接[しょくじゅうきんせつ, shokujuukinsetsu] (n) having one's workplace near one's home
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter
パワーハラスメント[, pawa-harasumento] (n) harassment, e.g. in the workplace, from a position of power (wasei
パワハラ[, pawahara] (n) (abbr) (See パワーハラスメント) harassment (in the workplace) from a position of power; power harassment
会社[かいしゃ, kaisha] (n) (1) company; corporation; (2) workplace; (P)
勤務場所[きんむばしょ, kinmubasho] (n) workplace; place of work
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time

workplace ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สถานที่ประกอบการ[n. exp.] (sathānthī p) EN: workplace FR:
สถานที่ทำงาน[n. exp.] (sathānthī t) EN: place of work ; workplace ; office FR: lieu de travail [m]

workplace ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
PC-Arbeitsplatz {m}PC workplace

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า workplace
Back to top