ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wording

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wording*, -wording-

wording ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wording (n.) การใช้คำ (โดยผู้เขียนหรือผู้พูด) See also: การเลือกใช้คำ (โดยผู้เขียนหรือผู้พูด) Syn. diction, phraseology, phrasing
English-Thai: HOPE Dictionary
wording(เวิร์ด'ดิง) n. การใช้คำ,รูปแบบของคำ
English-Thai: Nontri Dictionary
wording(n) วิธีพูด,การใช้คำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้อยคำสำนวน (n.) idiomatic wording See also: idiom Syn. สำนวนโวหาร
อรรถรส (n.) beautiful wording See also: beautiful words, (poetic) flavor
อรรถรส (n.) beautiful wording See also: beautiful words, (poetic) flavor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And compare against the wording on the charts.และเปรียบเทียบข้อความ ที่ขัดแย้งกับบันทึก
The wording of situations.คำพูดเกี่ยวกับสถานการณ์
The wording is fully approved.- คุณวู๊ด - โชคดีพะยะค่ะ ฝ่าบาท
They needed a final wording for his headstone,เขาต้องการคำสำหรับจารึกป้ายหลุมศพ
It has the exact same wording as the letter Mary Alice received.คำเดียวกับที่แมรี่ อลิซได้รับเป๊ะเลย
And the wording of this oath?แล้วคำสาบานนี่ ต้องมีเงื่อนไขใดบ้าง
Please revise it well, rather than just rewording things.ตรวจทานให้ดีด้วยนะครับ ไม่ใช่แค่เรียงคำพูดใหม่

wording ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提法[tí fǎ, ㄊㄧˊ ㄈㄚˇ, 提法] wording (of a proposal); formulation; a technique of Chinese bone setting
语病[yǔ bìng, ㄩˇ ㄅㄧㄥˋ, 语病 / 語病] grammatical or logical error; incoherent wording
[cí, ㄘˊ, 辞 / 辭] refined language; wording; poetic genre (so far, interchangeable with 詞|词); to take leave; to resign; to dismiss; to decline
说法[shuō fǎ, ㄕㄨㄛ ㄈㄚˇ, 说法 / 說法] way or style of speaking; statement; wording; to expound Buddhist teaching
说法[shuō fa, ㄕㄨㄛ ㄈㄚ˙, 说法 / 說法] way of speaking; wording; formulation; one's version (of events); statement; theory; hypothesis; interpretation
字眼[zì yǎn, ㄗˋ ㄧㄢˇ, 字眼] wording
措辞[cuò cí, ㄘㄨㄛˋ ㄘˊ, 措辞 / 措辭] wording; way of saying something

wording ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワーディング[, wa-deingu] (n) wording
捻くる;拈くる[ひねくる, hinekuru] (v5r,vt) to twirl; to spin; to fiddle with; to change wording
語法[ごほう, gohou] (n) {ling} diction; grammar; syntax; usage; wording
読み替える[よみかえる, yomikaeru] (v1,vt) (1) to read a kanji with a different pronunciation; (2) to load (e.g. data on a computer); to read; (3) to change the language or wording (of a provision, etc.) (law)
字句[じく, jiku] (n) wording; words and phrases; way of expression; token
措辞[そじ, soji] (n) wording; phraseology; diction
用語[ようご, yougo] (n) (1) term; terminology; (2) wording; choice of words; phraseology; (P)
言葉付き;言葉つき[ことばつき, kotobatsuki] (n) speech; expression; wording; language
言葉遣い(P);言葉使い;言葉づかい[ことばづかい, kotobadukai] (n,vs) speech; expression; wording; language; (P)
辞令[じれい, jirei] (n) (1) notice of personnel change (appointment, dismissal, etc.); (2) wording; choice of language; phraseology; (P)
錦繍;錦綉[きんしゅう, kinshuu] (n) (1) fabric with a brocade and embroidery; beautiful fabric; beautiful clothes; (2) beautiful poem; beautiful wording; (3) beautiful autumn leaves; beautiful flowers

wording ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour ; flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording FR:
ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: text ; wording ; context ; passage ; statement ; message ; clause ; matter ; item FR: message [m] ; texte [m]
เกลาสำนวน[v. exp.] (klao samnūa) EN: polish the text ; polish the writing ; polish the wording FR:
ถ้อยคำ[n.] (thǿikham) EN: words ; wording ; diction ; FR: déclaration [f]
ถ้อยความ[n.] (thǿikhwām) EN: contents ; text ; wording ; statement FR: sens [m] ; signification [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wording
Back to top