ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

withal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *withal*, -withal-

withal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
withal (adv.) นอกจากนี้ (คำโบราณ) See also: ยิ่งกว่านั้น, นอกจากนั้น Syn. besides, furthermore, moreover
English-Thai: HOPE Dictionary
withal(วิธ'เธิล) adv. นอกจากนี้,อนึ่ง,อีกประการหนึ่ง,อย่างไรก็ตาม,ถึงกระนั้นก็ดี,ไม่เท่านั้น,แต่ทว่า, Syn. nevertheless,still
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You stole my armor and left me withal.เจ้าขโมยชุดเกราะข้า แล้วหนีไป
All your personal information, scannable from a distance, by whoever has the wherewithal.ข้อมูลส่วนตัวของคุณทั้งหมด ถูกสแกนไว้จากระยะไกล ด้วยฝีมือคนที่มีวิธืการ
Don't want to attract a lot of attention withallthehot carsonthelot.ไม่อยากให้รถที่ถูกขโมย มาดึงดูดความสนใจมาก
So she didn't have the wherewithal to remove the dress.ดังนั้นเธอจึงไม่มีทางที่จะ ถอดชุดออกได้
I create the wherewithal that allows them to do what they do.ผมสร้างขุมทรัพย์ให้ได้สร้างงาน
Certainly I had the wherewithal to unravel the mysteries that lay at the heart of a moron.แน่นอนว่าข้ามีคุณสมบัติพร้อม nê'nonv'a q·amixúṇ smbátíᵽr·om ที่จะไขความลับข้อนี้ ţi'jà qâxvamláb q·oni· ที่อยู่ในจิตใจของเจ้าทึ่ม ţi'oyu' nä jít jä qog jã· ţẃ'm

withal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先立つ物;先立つもの[さきだつもの, sakidatsumono] (n) (euph. for) money; the wherewithal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า withal
Back to top