ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wistful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wistful*, -wistful-

wistful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wistful (adj.) ซึ่งโหยหา See also: ซึ่งละห้อยหา Syn. melancholic, pensive, yearning
wistful (adv.) ด้วยความโหยหา See also: ด้วยความละห้อยหา Syn. melancholically, pensively, yearningly
wistful (adj.) ความโหยหา See also: ความละห้อยหา Syn. melancholy, pensiveness, yearning
English-Thai: HOPE Dictionary
wistful(วิสทฺ'ฟูล) adj. ปรารถนา,โหยหา, See also: wisfully adv. wistfulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
wistful(adj) อยากได้,โหยหา,ปรารถนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kicking off this set with a smoky, wistful "My Funny Valentine."พร้อมทำการแสดง ด้วยเพลงรักอันไพเราะ "My Funny Valentine"
Pascal's "Wistful Mobile.""Wistful Mobile" ของ Pascal

wistful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละห้อย[adj.] (lahøi) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful ; dejected ; sorrowful ; crestfallen FR: mélancolique ; triste ; malheureux
ละห้อย[adv.] (lahøi) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wistful
Back to top