ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

melancholically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *melancholically*, -melancholically-

melancholically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
melancholically (adv.) อย่างเศร้าโศก See also: อย่างซึมเศร้า

melancholically ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
melancholisch {adv}melancholically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า melancholically
Back to top