ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yearningly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yearningly*, -yearningly-

yearningly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yearningly (adv.) ด้วยความโหยหา See also: ด้วยความละห้อยหา Syn. melancholically, pensively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yearningly
Back to top