ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whimsical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whimsical*, -whimsical-

whimsical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whimsical (adj.) แปลกประหลาด Syn. fanciful, freakish
whimsicality (n.) ความคิดเเปลกประหลาด Syn. freakiness, quirkiness
English-Thai: HOPE Dictionary
whimsical(วิม'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับความคิดแปลก ๆ ,เพ้อฝัน,ชอบกล, (จิตใจ) ไม่แน่นอน, See also: whimsically adv. whimsicalness n. whimsicality n., Syn. odd,dreamy,uncertain
English-Thai: Nontri Dictionary
whimsical(adj) วิตถาร,แปลก,ชอบกล,ตามอำเภอใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Death is whimsical today.ฆ่ากันตามอำเภอใจเลย วันนี้
They were a bit whimsical for my taste. A bit neurotic.พวกเขาเป็นบิตแปลกสำหรับรสชาติของฉัน บิตโรคประสาท
I have a series of whimsical duck stickersผมมีสติกเกอร์รูปเป็ดแปลกๆ
The ducks in my tub. Uh-huh. They're whimsical because ducks have neither the need forเป็นในอ่างน้ำของผม มันเปลกเพราะว่าเป็ดไม่จำเป็น
Precious looks and whimsical little make-ups after big misunderstandings, you guys are fantastic, sure, but... actual real live day-to-day open communication about your feelings?ทำให้ดูเลอค่า และทำให้ดูไม่ธรรมดานิดๆ หลังจากเข้าใจกันผิดครั้งใหญ่ พวกนายไปด้วยกันได้ดี แน่นอน
A whimsical portraiture of recycling.การวาดภาพคนแปลกของการรีไซเคิล
I'm the whimsical elf that everyone looks to for a good time.ฉันเป็นภูตมนต์พราย ที่ทำให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนาน
I won't deny that your whimsical little ways are getting a bit tiresome.ผมไม่ปฏิเสธนะว่าพฤติกรรมประหลาด ของคุณเริ่มจะน่าเบื่อหน่ายแล้ว
Brittany just whimsically hopping and skipping nearby.บริทนี่แค่กำลังกระโดดไปมาอยู่ใกล้ๆ
Anyway, if Kripke asks, tell him my coitus with Amy is frequent, intense and whimsically inventive.แต่ ถ้าคริปกี้ถาม บอกว่าการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเอมี่นั้นถี่มาก
Is my coitus whimsically inventive?เพศสัมพันธ์ของฉันสร้างสรรค์อย่างน่าประหลาดมั้ย
"For a whimsically inventive time, call Leonard Hofstadter."อยากร่วมเพศอย่างสร้างสรรค์ โทรหาเลนเนิร์ด ฮอฟสแต็ดเตอร์

whimsical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huī, ㄏㄨㄟ, 诙 / 詼] whimsical; humorous

whimsical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り止めの無い;取り止めのない;取り留めの無い;取り留めのない[とりとめのない, toritomenonai] (adj-i) incoherent; wandering; vague; rambling; whimsical
斑気[むらき, muraki] (adj-na,n) capricious; moody; whimsical
幻想的[げんそうてき, gensouteki] (adj-na) fantastic; magical; wondrous; whimsical; fairytale-like; romantic

whimsical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สุ่ม[v.] (sum) EN: choose at random ; select at random ; pick at random ; choose whimsically ; pick out FR: choisir au hasard

whimsical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grillenhaftigkeit {f}whimsicalness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whimsical
Back to top