ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wavelet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wavelet*, -wavelet-

wavelet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wavelet (n.) คลื่นลูกเล็กๆ See also: คลื่นระลอกเล็ก Syn. ripple
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wavelets (Mathematics)เวฟเล็ท (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ละลอก (n.) wavelet See also: ripple, wash, surge, wave Syn. ระลอก

wavelet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェーブレット[, ue-buretto] (n) wavelet (physics)
細波;漣;小波;さざ波[さざなみ, sazanami] (n) (uk) ripple (on water); wavelets

wavelet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดรงค์[n.] (darong) EN: wave ; wavelet FR:
ละลอก[n.] (laløk) EN: wavelet ; ripple ; wash ; surge ; wave FR: ride [f] ; ondulation [f]
ทฤษฎีเวฟเล็ต[n. exp.] (thritsadī w) EN: wavelet theory FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wavelet
Back to top