ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

watertight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *watertight*, -watertight-

watertight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
watertight (adj.) กันน้ำ See also: ซึ่งน้ำไม่สามารถซึผ่านได้ม, ซึ่งน้ำไม่สามารถเข้าได้ Syn. waterproof
watertight (adj.) รัดกุม See also: ไม่มีช่องว่างหรือช่องโหว่, ไม่มีข้อผิดพลาด, กระชับรัดกุม
English-Thai: HOPE Dictionary
watertight(วอ'เทอะไททฺ) adj. น้ำไม่เข้า,น้ำไม่ซึม,ไม่รั่ว,ทำให้หนีไม่ได้, See also: watertightness n., Syn. firm,fookproof,solid
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, as the water level rises, it spills over the watertight bulkheads... which, unfortunately, don't go any higher than E deck.ขณะระดับน้ำสูงขึ้น มันเอ่อล้นเข้ามาทางหัวเรือที่กันน้ำ ซึ่งไม่สูงขึ้นไปกว่าชั้น-อี
If we're gonna get into a fight about rendition... it's gotta be the right fight at the right time... and it's gotta be a watertight case, and this ain't it!ถ้าคุณจะขุดเรื่องนี้ คุณต้องดูคู่ต่อสู้_BAR_ ดูจังหวะด้วย
Don't you know Father? We have to be on watertight defense.ยังไม่รู้จักคุณพ่อดีเหรอ ท่านจะทำทุกวิถีทางจนถึงที่สุด
Is Davina's ass watertight?ดาวีนาย์ฉี่ราดรึยังวะ?
If she wants to stay, she'll have to pay an increased figure in line with the new market value, Section 23 of the contract, watertight.ถ้าอยากอยู่ ต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่ม ตามมูลค่าในตลาดปัจจุบัน ในสัญญาบอกไว้ตรงข้อที่ 23

watertight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不透水[bù tòu shuǐ, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ, 不透水] waterproof; watertight; impermeable

watertight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォータータイト[, uo-ta-taito] (n) watertight
防水扉[ぼうすいひ, bousuihi] (n) watertight door
防水[ぼうすい, bousui] (n,vs,adj-no) waterproofing; making watertight; (P)
防浸[ぼうしん, boushin] (n) watertight; waterproof

watertight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระชับรัดกุม[adj.] (krachap rat) EN: watertight FR:
รัดกุม[v.] (ratkum) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า watertight
Back to top