ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-watertight-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น watertight, *watertight*,

-watertight- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, as the water level rises, it spills over the watertight bulkheads... which, unfortunately, don't go any higher than E deck.ขณะระดับน้ำสูงขึ้น มันเอ่อล้นเข้ามาทางหัวเรือที่กันน้ำ ซึ่งไม่สูงขึ้นไปกว่าชั้น-อี
If we're gonna get into a fight about rendition... it's gotta be the right fight at the right time... and it's gotta be a watertight case, and this ain't it!ถ้าคุณจะขุดเรื่องนี้ คุณต้องดูคู่ต่อสู้_BAR_ ดูจังหวะด้วย
Don't you know Father? We have to be on watertight defense.ยังไม่รู้จักคุณพ่อดีเหรอ ท่านจะทำทุกวิถีทางจนถึงที่สุด

-watertight- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォータータイト[, uo-ta-taito] (n) watertight
防水扉[ぼうすいひ, bousuihi] (n) watertight door

-watertight- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระชับรัดกุม[adj.] (krachap rat) EN: watertight FR:
รัดกุม[v.] (ratkum) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -watertight-
Back to top