ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waterproof

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waterproof*, -waterproof-

waterproof ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waterproof (adj.) ซึ่งกันน้ำได้ See also: ซึ่งน้ำไม่เข้า Syn. watertight
waterproof (n.) สิ่งทอที่กันน้ำได้
waterproof (vt.) ทำให้กันน้ำ See also: ทำให้น้ำไม่ซึมผ่าน
waterproof overshoe (n.) รองเท้าหุ้มกันน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
waterproofingn. สารกันน้ำ,การกันน้ำ,การทำให้น้ำไม่ซึมผ่าน
English-Thai: Nontri Dictionary
waterproof(adj) กันน้ำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาฬิกากันน้ำ (n.) waterproof watch
กันน้ำ (v.) be waterproof
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Goddamn 1500-dollar waterproof raincoat.เสื้อกันฝนซื้อมาตั้ง 1,500 เหรีญ
Put them in a waterproof suitcase, go to the Bayfront Park - personally.ใส่ในกระเป๋ากันน้ำ ไปที่ Bayfront Park,คนเดียว.
The waterproof radio that I listen to in the shower.มีวิทยุแบบกันน้ำที่ผมฟังตอนอาบน้ำ
And waterproof seat covers inside. Can't do without them.หุ้มเบาะแบบกันน้ำได้ ไม่ทำอันนี้ไม่ได้เลยหล่ะ
Waterproof cover on his smart-phone.โทรศัพท์ใส่เคสแบบกันน้ำ
It's tamper-proof and waterproof.เจ้านี่กันกระแทก แล้วก็กันน้ำ
The ushze; non-toxic, hypo-allergenic, waterproof.ไม่มีพิษ, ไม่ทำให้เกิดการแพ้, กันน้ำ
I hope that sunscreen of yours is waterproof.ผมหวังว่าครีมกันแดดของคุณ จะกันน้ำนะ
Okay, here's your tool pouch. Waterproof, lot of compartments.เอ้า นี่ถุงเครื่องมือเจ้า กันน้ำได้ มีที่เก็บของหลายช่อง
Oh, this is lanolin. Used for waterproofing.อ้อ นี่คือ ลาโนลิน (ไขมันที่ได้จากขนแกะ) ใช้สำหรับกันน้ำ
These things are totally indestructible-- waterproof, fireproof, yadda yadda yadda, knows who you had for breakfast and where you go to ground.เจ้าเครื่องนี้ มันทำลายไม่ได้-- กันน้ำ กันไฟ ไปเรื่อยๆๆๆ รับรู้ได้ว่าคุณกินใครในมื้อเช้า และไปซ่อนในพื้นดินแถวไหน
That's water-resistant, not waterproof. They should--มันเป็นนาฬิกาแพ้น้ำ ไม่ใช่กันน้ำ พวกเขาควร--

waterproof ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土坝[tǔ bà, ㄊㄨˇ ㄅㄚˋ, 土坝 / 土壩] earth dam; dam of earth and rocks (as opposed to waterproof dam of clay or concrete)
涉水靴[shè shuǐ xuē, ㄕㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄩㄝ, 涉水靴] wading boots; high-topped waterproof boots
油鞋[yóu xié, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ, 油鞋] waterproof shoes; oiled shoes (for wet weather)
不透水[bù tòu shuǐ, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ, 不透水] waterproof; watertight; impermeable
抗水[kàng shuǐ, ㄎㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, 抗水] waterproof; water resistant
耐水[nài shuǐ, ㄋㄞˋ ㄕㄨㄟˇ, 耐水] waterproof
耐水性[nài shuǐ xìng, ㄋㄞˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥˋ, 耐水性] waterproof
防水[fáng shuǐ, ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, 防水] waterproof

waterproof ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォータープルーフ[, uo-ta-puru-fu] (n) waterproof
ウオータープルーフ[, uo-ta-puru-fu] (n) waterproof
耐水[たいすい, taisui] (n,adj-no) water-resistant; waterproof
防水シート[ぼうすいシート, bousui shi-to] (n) (See 防水布) waterproof sheet; tarpaulin; tarp; flysheet (of a tent)
防水加工[ぼうすいかこう, bousuikakou] (n) waterproof finish
防水長靴[ぼうすいながぐつ, bousuinagagutsu] (n) (1) waterproof long boots; (2) (See 防水ズボン・ぼうすいズボン) waders
防浸[ぼうしん, boushin] (n) watertight; waterproof
オーバーシューツ;オーバーシューズ[, o-ba-shu-tsu ; o-ba-shu-zu] (n) overshoes (waterproof covers for shoes); galoshes
目隠し葺き[めかくしぶき, mekakushibuki] (n) tiles used to cover nail holes in cypress bark roofing for the purpose of waterproofing
胴付長靴[どうつきながくつ, doutsukinagakutsu] (n) waders (waterproof pants often fitted with boots, used mostly by fishermen)
透湿防水性素材[とうしつぼうすいせいそざい, toushitsubousuiseisozai] (n) breathable-waterproof material; waterproof-breathable fabric
防水[ぼうすい, bousui] (n,vs,adj-no) waterproofing; making watertight; (P)

waterproof ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุดกันน้ำ[n. exp.] (chut kannām) EN: waterproof FR: waterproof [m] (anglic. - vx)
กันน้ำ[adj.] (kan nām) EN: waterproof ; water resistant FR: étanche ; résistant à l'eau
นาฬิกากันน้ำ[n. exp.] (nālikā kann) EN: waterproof watch FR: montre étanche [f]
เสื้อกันฝน[n. exp.] (seūa kanfon) EN: raincoat ; waterproof FR: imperméable [m] ; vêtement de pluie [m] ; K-way [m] (TM)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waterproof
Back to top