ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waspy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waspy*, -waspy-

waspy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waspy (adj.) คล้ายตัวต่อ
waspy (adj.) เจ้าอารมณ์ Syn. annoyed, irascible, irritated, waspish
English-Thai: HOPE Dictionary
waspy(วอส'พี) adj. คล้ายตัวต่อ,น้อยใจง่าย,เสียใจง่าย,เจ้าอารมณ, See also: waspily adv. waspiness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's about a Waspy family that's slowly turning into emotionless zombies.มันเกี่ยวกับครอบครัวแวสปี้ ที่ค่อยๆ กลายเป็นผีดิบไร้อารมณ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waspy
Back to top