ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

washy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *washy*, -washy-

washy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
washy (adj.) เจือจางเกินไป Syn. diluted, watery, weak
washy (adj.) ซีดจาง
English-Thai: HOPE Dictionary
washy(วอช'ชี) adj. จางเกินไป,เจือจางเกินไป,บาง,ซีด,สีซีด, See also: washiness n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โจ๊ก (adj.) washy See also: watery, thin
โจ๋งเจ๋ง (adj.) wishy-washy See also: washy, watery, thin Syn. ใส, โหรงเหรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
... wishy-washynonsenseabout not beating people who deserve it.ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไม่ตีในเมื่อพวกมันทำผิด
As get wishy-washy at the door.กรุ๊ปเอ จะมัวลังเล อยู่ตรงประตูนั่นแหละ
Because they get all wishy-washy and flip-floppy on the witness stand.เพราะพวกนี้น่ะ ชอบทำตัวไม่แน่ไม่นอน แถมละล้าละลัง ในคอกพยานน่ะสิยะ
I'll ask Mu Gyul. I'll get in trouble for being wishy washy. Don't call him.ฉันจะโทรหาเขาและบอกเรื่องนี้กับเขานะคะ อย่าโทหาเขา เดี๋ยวเขาจะดุฉันที่ไปสร้างปัญหาให้เขาอีก
This is the wishy-washy part of you I can't stand.ฉันไม่เข้่าใจเลยว่าทำไม นายถึงต้องลังเลอยู่ได้

washy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โจ๋งเจ๋ง[adj.] (jōngjēng) EN: wishy-washy FR:
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tasteless ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune FR: insipide
โยเย[adj.] (yōyē) EN: undecisive ; uncertain ; wishy-washy FR:

washy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wässerig; wässrig {adj} | wässeriger; wässriger | am wässerigsten; am wässrigstenwashy | washier | washiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า washy
Back to top