ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ward off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ward off*, -ward off-

ward off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ward off (phrv.) ขจัด See also: ป้องกัน, ยับยั้ง Syn. fend off, stave off
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ward offป้องปัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้องปัด (v.) ward off See also: shield, guard, protect Syn. ปัดป้อง, ปัด
ป้องปัด (v.) ward off See also: shield, guard, protect Syn. ปัดป้อง, ปัด
ปัดป้อง (v.) ward off See also: shield, guard, protect Syn. ปัด
ปัดป้อง (v.) ward off See also: shield, guard, protect Syn. ปัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don't use it to ward off a demon. You use it to summon one.พ่อไม่ได้จะใช้มันขับไล่ปีศาจ แต่พ่อจะใช้สำหรับเรียกปีศาจ
A festival to ward off wildfires.งานเฉลิมฉลองจะขจัดซึ่งความหายนะต่างๆ
A ring to ward off the demons, eh?แหวนที่จะปัดเป่าภัยร้ายจากปีศาจหรือ
It's probably because they smile a lot, and smiling has been proven to ward off diseases.อาจเป็นเพราะเขาส่งยิ้มมาก และการยิ้มได้รับการยอมรับแล้วว่าช่วยป้องกันโรค
They celebrated it to ward off their fears.พวกเค้าเฉลิมฉลอง เพื่อเอาชนะความกลัว
He's trying to ward off an evil spirit.เขาพยายามที่จะขับไล่ วิญญาณชั่ว
If fashioned into a vessel, it can ward off any curse.ถ้าเปลี่ยนรูปเป็นตู้ มันสามารถป้องกัน ได้ทุกคำสาป
Hexes to ward off evil.คาถาเพื่อปกป้องจากความชั่วร้าย
So Revere started using the silver coins to ward off the Abyzou.งั้นรีเวียร์ก็เริ่มใช้เหรียญเงิน เพื่อขับไล่อบีซูสินะ
Those seem like pretty straightforward offenses to me.นั่นดูเป็นความผิดตรงตัวสำหรับผมนะ
The large reward offered for the rescue of Charlie's kids drew the attention of police, private detectives and Red Cross volunteers.รางวัลใหญ่มีการนำเสนอ เพื่อหาทางช่วยเหลือเด็กของชาร์ล ดึงความสนใจของตำรวจ นักสืบเอกชน และอาสาสมัครกาชาด.

ward off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hàn, ㄏㄢˋ, 捍] ward off (a blow)
[hàn, ㄏㄢˋ, 扞] ward off, withstand, resist

ward off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt')
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child
桑原桑原[くわばらくわばら, kuwabarakuwabara] (n) (uk) charm to ward off lightning and misfortune; knock on wood; touch wood; absit omen!
温め酒;暖め酒[あたためざけ;ぬくめざけ(温め酒), atatamezake ; nukumezake ( atatame sake )] (n) warm sake (formerly drunk on the 9th day of the 9th month of the lunar calendar to ward off illness)
薬食い[くすりぐい, kusurigui] (n) winter-time practice of eating meat of animals such as boar and deer to ward off cold (practise)
鍾馗;鍾き[しょうき, shouki] (n) (1) Shoki the Plague-Queller; Zhong Kui (traditional Chinese deity said to prevent plagues and ward off evil beings); vanquisher of ghosts and evil beings, and reputedly able to command 80,000 demons; (2) Shoki (WWII fighter aircraft)
区役所[くやくしょ, kuyakusho] (n) ward office; council (regional); (P)
受け流す[うけながす, ukenagasu] (v5s,vt) to ward off; to elude; to turn aside (a joke)
払い除ける;払い退ける;払いのける[はらいのける, harainokeru] (v1,vt) to ward off; to brush away; to fling off; to drive away
避ける(P);除ける[さける(避ける)(P);よける(P), sakeru ( sake ru )(P); yokeru (P)] (v1,vt) (1) (よける only) to avoid (physical contact with); (2) (さける only) to avoid (situation); (v1) (3) to ward off; to avert; (P)

ward off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
ปัด[v.] (pat) EN: get rid of ; dispel ; eliminate ; remove ; wipe off ; ward off FR: éliminer
ปัดป้อง[v. exp.] (pat pǿng) EN: fend off ; ward off ; prevent ; avert FR: prévenir
ที่ว่าการอำเภอ[n. exp.] (thīwākān am) EN: district office ; ward office FR: administration municipale [f] ; administration communale [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ward off
Back to top