ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tremedous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tremedous*, -tremedous-

tremedous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tremedous (adj.) มากมาย See also: มหาศาล Syn. immense, massive Ops. wee, tiny, small

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tremedous
Back to top