ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

noticeably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *noticeably*, -noticeably-

noticeably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
noticeably (adv.) อย่างเห็นได้ชัด See also: อย่างชัดเจน
English-Thai: Nontri Dictionary
noticeably(adv) อย่างน่าสนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is where it gets weird. he was noticeably thin.นั่นแหละครับที่แปลก เขาผอมลงอย่างมากเลย
She's aging more noticeably every day while I am standing still.เจนี่ชราชัดเจนขึ้นทุกวัน... ... ขณะที่ผมยังเหมือนเดิม
You are noticeably unarmed, son.นี่แกไม่ได้พกปืนมาด้วยงั้นเหรอ ไอ้หนู
All ten of you have improved your appearance, most noticeably by sprucing up your hair.พวกคุณทั้ง 10 คนมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไป สังเกตุได้จาก ทรงผมเท่ ๆ ของพวกคุณ

noticeably ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐんと[, gunto] (adv) (on-mim) remarkably; noticeably
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially

noticeably ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ออกนอกหน้า[adv.] (øknøknā) EN: openly ; shamelessly ; undisguisedly ; noticeably FR: ouvertement
ผิดหูผิดตา[adv.] (phit hū phi) EN: noticeably ; markedly ; remarkably FR:
ผิดสังเกต[adv.] (phitsangkēt) EN: noticeably ; remarkably ; unusually FR:
ตำตา[adv.] (tamtā) EN: with one's own eyes ; obviously ; before one's eyes ; noticeably ; blatantly ; manifestly ; conspicuously FR: sous les yeux
เตะตา[adv.] (te tā) EN: noticeably FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า noticeably
Back to top