ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

viscose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *viscose*, -viscose-

viscose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
viscose (adj.) เหนียว See also: หนืด, ข้น Syn. viscous
viscose (adj.) หนืด See also: เหนียว, ข้นมาก Syn. viscous

viscose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビスコース人絹[ビスコースじんけん, bisuko-su jinken] (n) (obsc) (See ビスコースレーヨン) viscose rayon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า viscose
Back to top