ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unthinkable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unthinkable*, -unthinkable-

unthinkable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unthinkable (adj.) ที่ไม่สามารถจินตนาการได้ Syn. unimaginable, unbelievable Ops. imaginable
English-Thai: HOPE Dictionary
unthinkable(อันธิง'คะเบิล) adj. คิดไม่ถึง,นึกไม่ถึง,นอกประเด็น,ไม่พิจารณา.
English-Thai: Nontri Dictionary
unthinkable(adj) คิดไม่ถึง,นอกประเด็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With a piece of engineering this complex with so many unknowns, could the unthinkable occur?กับชิ้นส่วนของ วิศวกรรมที่ซับซ้อนนี้ กับราชวงศ์จำนวนมาก คิดไม่ถึงอาจเกิดขึ้น?
The unthinkable happened There you go Enjoy itเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
It's unthinkable that anyone besides Master becomes the new boss.ไม่จิง ฉันกลัว ไม่ ไม่.. ไม่ ยากุซ่าน่ากลัว
I'm leaving my family to work on a subject matter that means more than you can probably imagine, and the idea of doing all that without achieving what I want to, personally, would be unthinkable to me.เพื่อทำงานในหัวข้อ ที่มีความหมายอย่างยิ่ง เกินกว่าที่นายจะจินตนาการได้ แล้วความคิดที่จะทำเรื่องพวกนี้
In Bangladesh, a man thought the unthinkable and founded a bank that lends only to the poor.ในบังคลาเทศ, ชายคนหนึ่งคิดนอกกรอบ และตั้งธนาคารให้สินเชื่อ แก่ผู้ยากไร้เท่านั้น
I was on root when the unthinkable happened.ระหว่างเดินทางเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น
For the sake of all that we ourselves hold dean it is unthinkable that we should refuse to meet the challenge.For the sake of all that we ourselves hold dean it is unthinkable that we should refuse to meet...
In the face of unthinkable rudeness.เมื่อถูกกระทำอย่างหยาบคาย
This was unthinkable back in 1941.คิดไม่ถึงว่าเหมือนกลับไปปี 1941
Well, you're certainly not talking about the algorithm project, because it would be unthinkable for you to derail it at this point.หวังว่านายจะไม่พูดเรื่อง งานวิจัยอัลกอริธึม / เพราะมันเป็นเรื่องที่นายไม่ควร จะทำให้มันเสียแผนตรงนี้
That would be an unthinkable reality.นั่นเป็นเรื่อง ที่คิดไม่ถึงจริงๆ
They sent us to retrieve an unthinkable poison, one that killed our dear Captain.เขาส่งเราไปเอา ยาพิษ สิ่งที่ฆ่ากัปตันที่รักของเรา

unthinkable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荒怪不经[huāng guài bù jīng, ㄏㄨㄤ ㄍㄨㄞˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 荒怪不经 / 荒怪不經] absurd; unthinkable

unthinkable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらぬ事;有らぬ事[あらぬこと, aranukoto] (exp) the unthinkable
気もない;気も無い[けもない, kemonai] (exp) (1) showing no signs of ~~; there being no hint of ~~; (2) (arch) unthinkable
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P)
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P)
問題にならない[もんだいにならない, mondaininaranai] (exp,adj-i) unthinkable; count for nothing; not matter; out of the question
問題外[もんだいがい, mondaigai] (n) unthinkable; out of the question
図がない;図が無い[ずがない, zuganai] (exp,adj-i) unthinkable; extraordinary; preposterous; cannot be
心外[しんがい, shingai] (adj-na) (1) regrettable; vexing; upsetting; (2) unthinkable; wholly unexpected; (P)
有り得べからざる[ありうべからざる, ariubekarazaru] (exp,adj-pn) impossible; unthinkable; unimaginable

unthinkable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อจินไตย[adj.] (ajintai) EN: unthinkable ; beyond the reach of thought FR: inconcevable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unthinkable
Back to top