ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unsophisticated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unsophisticated*, -unsophisticated-

unsophisticated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unsophisticated (adj.) ซื่อๆ See also: ไร้เล่ห์เหลี่ยม Syn. innocent, simple, artless, na?ve
unsophisticatedly (adv.) อย่างซื่อๆ See also: อย่างไร้เล่ห์เหลี่ยม Syn. openly
unsophisticatedness (n.) ความซื่อ See also: ความตรงไปตรงมา, การไร้เล่ห์เหลี่ยม
English-Thai: HOPE Dictionary
unsophisticated(อันโซฟิส'ทิเคทิด) adj. ง่าย,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไม่เจือปน,ไร้เดียงสา,เรียบ ๆ ,ตรงไปตรงมา,บริสุทธิ์,แท้จริง,ไม่ซับซ้อน.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, what's changed is that our allegedly unsophisticated enemy has cottoned on to the factually unsophisticated truth we're an easy target.ที่เปลี่ยนไปคือ ศัตรูที่ดูเหมือนตาสีตาสาของเรา ได้เรียนรู้ความจริงข้อนี้
She really is quite unsophisticated for someone so old.เธอค่อนข้าง\เอาแต่ใจมาก

unsophisticated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土包子[tǔ bāo zi, ㄊㄨˇ ㄅㄠ ㄗ˙, 土包子] country bumpkin; boor; unsophisticated country person (humble, applied to oneself); burial mound
[tǔ, ㄊㄨˇ, 土] earth; dust; clay; local; indigenous; crude opium; unsophisticated; surname Tu
质朴[zhì pǔ, ㄓˋ ㄆㄨˇ, 质朴 / 質樸] simple; plain; unadorned; unaffected; unsophisticated; rustic; earthy
涉世未深[shè shì wèi shēn, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄕㄣ, 涉世未深] unpracticed; inexperienced; naive; unsophisticated
淳朴[chún pǔ, ㄔㄨㄣˊ ㄆㄨˇ, 淳朴 / 淳樸] simple and honest; unsophisticated
纯朴[chún pǔ, ㄔㄨㄣˊ ㄆㄨˇ, 纯朴 / 純樸] variant of 淳樸|淳朴, simple and honest; unsophisticated

unsophisticated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
初々しい;初初しい[ういういしい, uiuishii] (adj-i) innocent; artless; unsophisticated
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian
質樸[しつぼく, shitsuboku] (adj-na,n) simplicity; unsophisticated
ださい[, dasai] (adj-i) primitive; unsophisticated; out of fashion
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth-
朴訥;朴とつ;木訥[ぼくとつ, bokutotsu] (adj-na) unsophisticated; ruggedly honest; artless; unaffected; simple; naive
淳朴;純朴;醇朴[じゅんぼく, junboku] (adj-na,n) rustic simplicity; homeliness; unsophisticated; naive; honest; simple
田舎臭い[いなかくさい, inakakusai] (adj-i) cornball; rustic; unsophisticated; provincial; hick

unsophisticated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ประสา[adj.] (mai prasā) EN: childish ; innocent ; simple ; unsophisticated ; naive FR: simple
อ่อนต่อโลก[v. exp.] (øn tø lōk) EN: be innocent ; be naive ; be guileless ; be unsophisticated FR:

unsophisticated ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlichtheit {f}unsophisticatedness
naiv {adv}naively; unsophisticatedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unsophisticated
Back to top