ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unruffled-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unruffled, *unruffled*,

-unruffled- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忘情[wàng qíng, ㄨㄤˋ ㄑㄧㄥˊ, 忘情] unmoved; indifferent; unruffled by sentiment

-unruffled- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
เยือกเย็น[adj.] (yeūakyen) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unruffled-
Back to top