ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unequivocal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unequivocal*, -unequivocal-

unequivocal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unequivocal (adj.) ชัดเจน See also: แจ่มแจ้ง Syn. clear, absolute, certain, definite, incontrovertible, indubitable Ops. ambiguous, unclear
English-Thai: HOPE Dictionary
unequivocal(อันอีควิฟ'วะเคิล) adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มแจ้ง,คลุมเครือ,กำกวม.
English-Thai: Nontri Dictionary
unequivocal(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unequivocalปราศจากความเคลือบคลุมสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...unequivocally, unbelievable ending in the history of the world!... อย่างแจ่มแจ้งตอนจบไม่น่าเชื่อ ในประวัติศาสตร์ของโลก!
The answer's still no. Absolutely and unequivocally, no.และคำตอบก็ยังเป็น ไม่ ไม่โดยสิ้นเชิง และก็ไม่อ้อมค้อม ไม่
However Unequivocally reaffirmed the holding, the counsel, as agreed --อย่างไรก็ตาม... ... .....
I can say, unequivocally, that I've never seen anything on any cellular level,ผมสามารถบอกได้อย่างไม่ต้องสงสัย ผมไม่เคยเห็นอะไรที่เกียวกับเซลล์แบบนี้มาก่อน
I could unequivocally exclaim, the butler did it.ผมสามารถร้องตะโกนได้อย่างฉะฉาน พ่อบ้านคุณเป็นคนทำ

unequivocal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, 不含糊] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary

unequivocal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit ; palpable ; vivid ; precise ; unequivocal ; actual FR: clair ; évident ; explicite ; palpable ; précis
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply FR: résolument ; rigoureusement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unequivocal
Back to top