ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unorganized

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unorganized*, -unorganized-

unorganized ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unorganized (adj.) ซึ่งไม่ได้จัดการ See also: ซึ่งไม่รวมกลุ่มกัน Syn. chaotic, disorganized, confused
English-Thai: HOPE Dictionary
unorganized(อันออร์'กะไนซดฺ) adj. ไม่ได้จัดขึ้น,ไม่ได้จัดเป็นรูป,ไม่ได้รวบรวมกัน,ไม่มีโครงสร้างทางอินทรีย์สาร,ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานใด., Syn. unorganised
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unorganized; unorganised๑. ไม่เจริญเป็นอวัยวะ๒. ไม่มีอวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

unorganized ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散漫[sǎn màn, ㄙㄢˇ ㄇㄢˋ, 散漫] undisciplined; unorganized

unorganized ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
未組織[みそしき, misoshiki] (n) unorganized; unorganised

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unorganized
Back to top