ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unexampled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unexampled*, -unexampled-

unexampled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unexampled (adj.) ซึ่งไม่มีตัวอย่างมาก่อน See also: ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน, ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก Syn. sole, unique, unprecedented Ops. usual
English-Thai: Nontri Dictionary
unexampled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน,ไม่เคยมีมาก่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unexampled
Back to top