ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undulant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undulant*, -undulant-

undulant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undulant (adj.) เป็นลูกคลื่น See also: เป็นลอน, เป็นคลื่น Syn. wavy, curly, curved, undulating
English-Thai: HOPE Dictionary
undulant(อัน'ดิวเลินทฺ) adj. เป็นลูกคลื่น,เป็นลอน., See also: undulance n., Syn. undulating
undulant fever =brucellos(ดู)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
undulant-เป็นระลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

undulant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波状热[bō zhuàng rè, ㄅㄛ ㄓㄨㄤˋ ㄖㄜˋ, 波状热 / 波狀熱] undulant fever; brucellosis
布氏杆菌病[bù shì gǎn jūn bìng, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄥˋ, 布氏杆菌病 / 布氏桿菌病] brucellosis (undulant fever or Mediterranean fever)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undulant
Back to top