ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

underproof

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *underproof*, -underproof-

underproof ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
underproof (adj.) ประกอบด้วยจำนวนอัลกอฮอล์น้อยกว่ามาตรฐาน Syn. weak, understrength
underproof (adj.) ซึ่งมีจำนวนอัลกอฮอลน้อยกว่ามาตรฐาน
English-Thai: HOPE Dictionary
underproof(อัน'เดอะพรูฟ) adj. ประกอบด้วยปริมาณแอลกอฮอล์น้อยกว่ามาตรฐาน

underproof ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダープルーフ[, anda-puru-fu] (n) underproof

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า underproof
Back to top