ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

understrength

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *understrength*, -understrength-

understrength ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
understrength (adj.) ประกอบด้วยจำนวนอัลกอฮอล์น้อยกว่ามาตรฐาน Syn. weak

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า understrength
Back to top