ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncouple

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncouple*, -uncouple-

uncouple ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncouple (vt.) ปลดออก See also: ปล่อย, ทำให้หลุดออก, หลุด Syn. disconnect, divide Ops. join, attach
uncoupler (n.) ผู้ปลดปล่อย
English-Thai: HOPE Dictionary
uncouple(อันคัพ'เพิล) vt.,vi. ปลด,ปล่อย,ทำให้หลุดออก,หลุด., Syn. unfasten
English-Thai: Nontri Dictionary
uncouple(vt) แยกจากกัน,ปลดห่วง,ทำให้หลุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then we'll uncouple the car.- ดี เราถูกปลดจากขบวน
It could have been uncoupled and dropped off. Next sat pass...นั่นไง มันอาจจะแยกขบวนแล้วจอด

uncouple ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัดโบกี้[v. exp.] (tat bōkī) EN: uncouple a carriage FR: détacher un wagon

uncouple ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entkuppler {m}uncoupler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncouple
Back to top