ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unconstrained

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unconstrained*, -unconstrained-

unconstrained ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unconstrained (adj.) ซึ่งไม่มีเงื่อนไข See also: ซึ่งไม่มีข้อจำกัด Syn. absolute, informal, unconditional, uncontrolled

unconstrained ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ, 自如] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely
无拘无束[wú jū wú shù, ˊ ㄐㄩ ˊ ㄕㄨˋ, 无拘无束 / 無拘無束] unconstrained; unbuttoned; freely
跌宕[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌宕] uninhibited; free and unconstrained; rythmical
跌荡[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌荡 / 跌盪] uninhibited; free and unconstrained; rythmical
跌荡[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌荡 / 跌蕩] uninhibited; free and unconstrained; rythmical

unconstrained ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
洒脱[しゃだつ, shadatsu] (adj-na,n) unconventional; unconstrained

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unconstrained
Back to top