ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unbidden

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unbidden*, -unbidden-

unbidden ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unbidden (adj.) ไม่ได้บังคับ See also: ไม่ได้ขอร้อง, ไม่ได้รับเชิญ Syn. improvident Ops. provident
English-Thai: HOPE Dictionary
unbidden(อันบิด'เดิน) adj. ไม่ได้บังคับ,โดยตัวของมันเอง,ไม่ได้ขอร้อง,., Syn. unbid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unbidden
Back to top