ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unavailable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unavailable*, -unavailable-

unavailable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unavailable (adj.) ไม่สามารถหาได้ Syn. inaccessible, inconvenient Ops. accessible
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดคราว (v.) be unavailable at the particular time
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you do take a stag, sir, that's one hour each, unless you keep the wireless open, making the operator unavailable for guard.ที่หนึ่งชั่วโมงในแต่ละครั้ง เว้นแต่ว่าคุณตั้งใจที่จะให้เปิด แบบไร้สาย ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ ใช้งานยาม
By a cold, emotionally unavailable woman like you.ภายใต้ความเย็นชา ไร้ความรู้สึกโดยผู้หญิงแบบแม่หรอก
It's safely aboard the Dutchman, and so unavailable for use as leverage to satisfy your debt to the good captain.ถ้าเจ้าตาย แต่เจ้าก็ยังอยู่นี่นา หลับตาและคิดซะว่าทั้งหมดเป็นฝันร้าย ข้าทำแบบนี้บ่อย
I'm unavailable to take your call right now, but if you leave me a message...ตอนนี้ผมยังไม่สามารถรับสายคุณได้ กรุณาฝากข้อความไว้...
While the Viceroy is unavailable for capture, allow me to offer you an alternative prize.เมื่อตอนนี้อุปราชก็ไม่อยู่ให้จับกุมแล้ว งั้นให้ข้าเสนอรางวัลสำรองให้ท่านนะ
He'll be unavailable till Monday.ไม่ว่างจนถึงวันจันทร์
The parents of the deceased were unavailable for comment,ครอบครัวของผู้เสียชีวิตไม่มีความเห็นใดๆ
It's like chicks specifically dig unavailable guys. Who knew?เหมือนกับว่าพวกสาวๆจ้องแต่ผู้ชายที่มีเจ้าของ
They have a limited income, they blend in with a young crowd, and they're unavailable Monday to Friday.พวกเขามีรายได้จำกัด พวกเขากลมกลืนกับพวกหนุ่มสาว และพวกเขาไม่ว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์
I am both awesome and unavailable at the same time.ฉันนั้นทั้งสุดยอด แล้วก็หาที่อื่นไม่ได้แล้วด้วย
I think you have a history of choosing inappropriate or unavailable men.ฉันคิดว่าคุณน่าจะเคยผ่านการเลือก ผู้ชายที่ไม่เหมาะสม หรือมีเจ้าของมาก่อน
And Bebad, his emotionally unavailable unicorn.กับบีเบด ยูนิคอร์นคู่ใจของเขา

unavailable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] (n,adj-no) unavailable; disabled
Japanese-English: COMDICT Dictionary
使用不能時間[しようふのうじかん, shiyoufunoujikan] unavailable time
入手不能公開文[にゅうしゅふのうこうかいぶん, nyuushufunoukoukaibun] unavailable public text
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] unavailable, disabled

unavailable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดคราว[v. exp.] (khāt khrāo) EN: be unavailable at the particular time ; not to be found in the market FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unavailable
Back to top