ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

traffic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *traffic*, -traffic-

traffic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
traffic (n.) การจราจร Syn. transportation, transit
traffic (n.) การลักลอบค้า
traffic (vi.) ค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย See also: ลักลอบค้า
traffic circle (n.) วงเวียน
traffic cop (n.) ตำรวจจราจร Syn. traffic police
traffic island (n.) เกาะกลางถนน
traffic jam (n.) การจราจรติดขัด
traffic light (n.) ไฟจราจร
traffic police (n.) ตำรวจจราจร Syn. traffic cop
traffic regulations (n.) กฎจราจร
traffic signal (n.) สัญญาณไฟ (จราจร) See also: ไฟจราจร Syn. traffic light
traffic-jammed (adj.) ที่มีการจราจรแออัด
trafficker (n.) ผู้ค้าขาย See also: คนทำธุรกิจ Syn. dealer
English-Thai: HOPE Dictionary
traffic(แทรฟ'ฟิค) n. การจราจร vi. ค้าขาย,ค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมาย., See also: trafficker n.
English-Thai: Nontri Dictionary
traffic(n) การจราจร,การขนส่ง,การคมนาคม,การสื่อสาร,การค้าขาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
traffic๑. การค้าขาย (ก. พาณิชย์)๒. การจราจร (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trafficการจราจร [TU Subject Heading]
Traffic policeตำรวจทางหลวง [TU Subject Heading]
Traffic regulationsกฎหมายจราจร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กองบังคับการตำรวจจราจร (n.) Thai Traffic Police Official
บก.จร. (n.) Thai Traffic Police Official Syn. กองบังคับการตำรวจจราจร
การขับขี่ยวดยานพาหนะ (v.) traffic See also: movement of vehicles
การจราจร (n.) traffic
จราจร (v.) traffic See also: movement of vehicles Syn. การขับขี่ยวดยานพาหนะ
การจราจรติดขัด (n.) traffic jam
สัญญาณไฟจราจร (n.) traffic light Syn. ไฟจราจร
ไฟจราจร (n.) traffic light Syn. ไฟเขียวไฟแดง, ไฟสัญญาณจราจร
ไฟสัญญาณจราจร (n.) traffic light Syn. ไฟเขียวไฟแดง
ไฟเขียวไฟแดง (n.) traffic light Syn. ไฟสัญญาณจราจร
จราจร (n.) traffic police See also: traffic policeman Syn. ตำรวจจราจร
ตำรวจจราจร (n.) traffic police See also: traffic cop, traffic policeman Syn. ตำรวจแขนขาว
ตำรวจแขนขาว (n.) traffic police See also: traffic cop, traffic policeman
ปัญหาจราจร (n.) traffic problem
กฎจราจร (n.) traffic regulations See also: traffic rules
สัญญานไฟ (n.) traffic signal See also: traffic light Syn. สัญญาณไฟจราจร, ไฟจราจร
การจราจรทางอากาศ (n.) air traffic
รถติด (v.) jam (the traffic) See also: (traffic) be heavy Syn. การจราจรติดขัด Ops. รถโล่ง
รถติด (v.) jam (the traffic) See also: (traffic) be heavy Syn. การจราจรติดขัด Ops. รถโล่ง
สจร. (n.) Office of the Commission for the Management of Land Traffic See also: OCMLT Syn. สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I got stuck in a traffic jam while I was driving homeฉันติดแหง็กอยู่ในการจราจร ขณะที่กำลังขับรถกลับบ้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In my city we would keep the traffic to the colored.In my city we would keep the traffic to the colored.
The traffic in drugs will be permitted, but controlled.The traffic in drugs will be permitted, but controlled.
Have all traffic below us cleared. I want a priority landing in Chicago.เคลียร์การจราจรข้างใต้เราด้วย ผมต้องการบินลงในชิคาโก้
The car belongs to a known traffic menace.รถยนต์นั้นเป็นของคนอันตรายจากการจราจรซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
Sir, all air traffic has been diverted from our response corridor.หยุดการจราจรทางอากาศทั้งหมดแล้ว
This monster was now terrorizing regular space traffic within the Solar System.สัตว์ประหลาดเพิ่มความดุร้ายขึ้น เกิดความโกลาหลในระบบสุริยจักรวาล
That handles foot traffic like never before.เท้านั่นจะได้สัมผัส เหมือนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน.
I had them check the traffic reports.มีรายงานการการจราจรอยู่ด้วย
I mean, we're in the car, we're fighting traffic basically just trying to stay awake.ส่วนผู้ชายอย่างเราพอจบแล้วก็ว่าง่ายๆ คือฝืนทนไม่ให้หลับ
It's all right. That's a traffic cop. He'll back us up.ไม่เป็นไร ตำรวจจราจรน่ะ
Oh, please... forgive me for being so late, but traffic was unbelievable!โอ้โปรด ... ยกโทษให้ฉันสำหรับการมาสาย แต่การจราจรไม่น่าเชื่อ!
In 1989 he picked up twice 25 years for small weapons traffic charges.เขาได้รับโทษจำคุก 50 ปี ข้อหาลักลอบค้าอาวุธ

traffic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通航[tōng háng, ㄊㄨㄥ ㄏㄤˊ, 通航] connected by air, sea traffic or service
枢纽[shū niǔ, ㄕㄨ ㄋㄧㄡˇ, 枢纽 / 樞紐] hub (e.g. of traffic network); hinge; pivot; fulcrum
要枢[yào shū, ㄧㄠˋ ㄕㄨ, 要枢 / 要樞] important traffic hub; key crossroad
行人安全岛[xíng rén ān quán dǎo, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄠˇ, 行人安全岛 / 行人安全島] pedestrian refuge; traffic island
联运[lián yùn, ㄌㄧㄢˊ ㄩㄣˋ, 联运 / 聯運] through transport; through traffic jointly organized by different enterprises
交警[jiāo jǐng, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄥˇ, 交警] traffic police; acronym for 交通警察
交通堵塞[jiāo tōng dǔ sè, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄉㄨˇ ㄙㄜˋ, 交通堵塞] traffic jam; congestion
交通意外[jiāo tōng yì wài, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄧˋ ㄨㄞˋ, 交通意外] traffic accident; car crash
交通警察[jiāo tōng jǐng chá, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, 交通警察] traffic police; abbr. to 交警
交通阻塞[jiāo tōng zǔ sè, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄗㄨˇ ㄙㄜˋ, 交通阻塞] traffic jam
堵车[dǔ chē, ㄉㄨˇ ㄔㄜ, 堵车 / 堵車] traffic jam; choking
车流[chē liú, ㄔㄜ ㄌㄧㄡˊ, 车流 / 車流] traffic; rate of traffic flow
车祸[chē huò, ㄔㄜ ㄏㄨㄛˋ, 车祸 / 車禍] traffic accident; car crash
车行通道[chē xíng tōng dào, ㄔㄜ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ, 车行通道 / 車行通道] traffic passage
客运量[kè yùn liàng, ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, 客运量 / 客運量] amount of passenger traffic
车水马龙[chē shuǐ mǎ lóng, ㄔㄜ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄚˇ ㄌㄨㄥˊ, 车水马龙 / 車水馬龍] endless stream of horse and carriages (成语 saw); heavy traffic
拥塞[yōng sè, ㄩㄥ ㄙㄜˋ, 拥塞 / 擁塞] jam (of traffic, crowd etc); congestion; to block up
通车[tōng chē, ㄊㄨㄥ ㄔㄜ, 通车 / 通車] open to traffic
客运[kè yùn, ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ, 客运 / 客運] passenger traffic
环岛[huán dǎo, ㄏㄨㄢˊ ㄉㄠˇ, 环岛 / 環島] roundabout (traffic circle)
交通[jiāo tōng, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ, 交通] transport; traffic; communication
贩子[fàn zi, ㄈㄢˋ ㄗ˙, 贩子 / 販子] trafficker; dealer; monger; peddler

traffic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS
CTC[シーティーシー, shi-tei-shi-] (n) centralized traffic control (centralised); CTC
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] (n) {comp} connection traffic descriptor
トラヒックディスクリプタ[, torahikkudeisukuriputa] (n) {comp} traffic descriptor
トラヒックパラメータ[, torahikkuparame-ta] (n) {comp} traffic parameter
トラヒック特性[トラヒックとくせい, torahikku tokusei] (n) {comp} traffic characteristics
トラヒック記述子[トラヒックきじゅつし, torahikku kijutsushi] (n) {comp} traffic descriptor
トラフィックパディング[, torafikkupadeingu] (n) {comp} traffic padding
トラフィックパラメータ[, torafikkuparame-ta] (n) {comp} traffic parameter
トラフィックビルダー[, torafikkubiruda-] (n) traffic builder
トラフィックフロー機密性[トラフィックフローきみつせい, torafikkufuro-kimitsusei] (n) {comp} traffic flow confidentiality
トラフィック輻輳[トラフィックふくそう, torafikku fukusou] (n) {comp} traffic congestion
一方交通[いっぽうこうつう, ippoukoutsuu] (n) one-way traffic
交通マヒ;交通麻痺;交通まひ[こうつうマヒ(交通マヒ);こうつうまひ(交通麻痺;交通まひ), koutsuu mahi ( koutsuu mahi ); koutsuumahi ( koutsuu mahi ; koutsuu mahi )] (n) traffic paralysis
交通地獄[こうつうじごく, koutsuujigoku] (n) traffic hell, traffic congestion
交通渋滞[こうつうじゅうたい, koutsuujuutai] (n) traffic congestion; traffic jam; (traffic) deadlock
交通違反[こうつういはん, koutsuuihan] (n) traffic violation
交通遺児[こうつういじ, koutsuuiji] (n) child orphaned from a traffic accident
交通量[こうつうりょう, koutsuuryou] (n) traffic; traffic volume
人足[ひとあし, hitoashi] (n) pedestrian traffic
信号[しんごう, shingou] (n,vs) traffic lights; signal; semaphore; (P)
信号機[しんごうき, shingouki] (n) (1) traffic light; (2) signalling mechanism; semaphore (apparatus); (P)
出トラヒック[しゅつトラヒック, shutsu torahikku] (n) {comp} outgoing traffic
対面交通[たいめんこうつう, taimenkoutsuu] (n) walking so that one faces oncoming traffic
帰省ラッシュ[きせいラッシュ, kisei rasshu] (n) holiday traffic congestion caused by people travelling to their hometowns en masse
神風タクシー[かみかぜタクシー, kamikaze takushi-] (n) (col) kamikaze taxi (1960s term for taxis that fail to heed traffic regulations)
航空管制塔[こうくうかんせいとう, koukuukanseitou] (n) air traffic control tower
貨物輸送[かもつゆそう, kamotsuyusou] (n) freight traffic (transportation); freightage; shipment
足長おじさん[あしながおじさん, ashinagaojisan] (n) (1) (See 大蚊) anonymous scholarship system for orphans whose parents have been killed in traffic accidents (from Daddy-Long-Legs, a 1912 novel by Jean Webster); (2) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones)
雑踏(P);雑沓;雑鬧[ざっとう, zattou] (n,vs) congestion; traffic jam; throng; hustle and bustle; (P)
一方通行[いっぽうつうこう, ippoutsuukou] (n,adj-no) one-way traffic; (P)
人通り[ひとどおり, hitodoori] (n) pedestrian traffic; (P)
区分[くぶん, kubun] (n,vs,adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P)
区分け[くわけ, kuwake] (n,vs) division; section; demarcation; (traffic) lane; compartment; classification; sorting
合流[ごうりゅう, gouryuu] (n,vs,adj-no) (1) confluence (of rivers); merge (of traffic); conflux; junction; joining; (2) union (e.g. of forces); linking up; merging; coming together
対面[たいめん(P);たいめ(ok), taimen (P); taime (ok)] (n,vs,adj-no) (1) interview; meeting; (2) opposing (traffic, etc.); facing; confronting; (P)
往来[おうらい, ourai] (n,vs) coming and going; road; correspondence; street traffic; highway; (P)
整形[せいけい, seikei] (n,vs,adj-no) (1) orthopedics; plastic surgery; cosmetic surgery; (2) smoothing (bursty traffic, etc.)
渋滞[じゅうたい, juutai] (n,vs) congestion (e.g. traffic); delay; stagnation; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor
ソーストラヒック[そーすとらひっく, so-sutorahikku] source traffic
トラヒック[とらひっく, torahikku] traffic
トラヒックエンジニアリング[とらひっくえんじにありんぐ, torahikkuenjiniaringu] traffic engineering
トラヒックサージ[とらひっくさーじ, torahikkusa-ji] traffic surge
トラヒックシェイピング[とらひっくしえいぴんぐ, torahikkushieipingu] traffic shaping
トラヒックタイプ[とらひっくたいぷ, torahikkutaipu] traffic type
トラヒックディスクリプタ[とらひっくでいすくりぷた, torahikkudeisukuriputa] traffic descriptor
トラヒックバースト[とらひっくばーすと, torahikkuba-suto] traffic burst
トラヒックパターン[とらひっくぱたーん, torahikkupata-n] traffic pattern
トラヒックパラメータ[とらひっくぱらめーた, torahikkuparame-ta] traffic parameter
トラヒック全体[トラヒックぜんたい, torahikku zentai] total traffic
トラヒック契約[トラヒックけいやく, torahikku keiyaku] traffic contract
トラヒック特性[トラヒックとくせい, torahikku tokusei] traffic characteristics
トラヒック記述子[トラヒックきじゅつし, torahikku kijutsushi] traffic descriptor
トラフィックシェーピング[とらふぃっくしえーぴんぐ, torafikkushie-pingu] traffic shaping
トラフィックパディング[とらふぃっくぱでいんぐ, torafikkupadeingu] traffic padding
トラフィックパラメータ[とらふぃっくぱらめーた, torafikkuparame-ta] traffic parameter
トラフィックフロー機密性[トラフィックフローきみつせい, torafikkufuro-kimitsusei] traffic flow confidentiality
トラフィックマネジメント[とらふぃっくまねじめんと, torafikkumanejimento] traffic management
トラフィック解析[トラフィックかいせき, torafikku kaiseki] traffic analysis
トラフィック輻輳[トラフィックふくそう, torafikku fukusou] traffic congestion
トラフィック量[トラフィックりょう, torafikku ryou] traffic load, traffic amount
バーストトラヒック[ばーすととらひっく, ba-sutotorahikku] burst traffic, bursty traffic
バーストトラフィック[ばーすととらふぃっく, ba-sutotorafikku] burst(y) traffic
ピークトラヒック[ぴーくとらひっく, pi-kutorahikku] peak traffic
ピークトラフィックコンディション[ぴーくとらふぃっくこんでいしょん, pi-kutorafikkukondeishon] peak traffic condition
ビジネストラヒック[びじねすとらひっく, bijinesutorahikku] business traffic
入トラヒック[にゅうトラヒック, nyuu torahikku] incoming traffic
出トラヒック[しゅつトラヒック, shutsu torahikku] outgoing traffic
平均トラヒック[へいきんトラヒック, heikin torahikku] average traffic
最繁トラヒック時[さいぱんトラヒックとき, saipan torahikku toki] peak traffic period
整形[せいけい, seikei] smoothing (bursty traffic, etc.) (vs)
規制[きせい, kisei] (traffic) policing
重要度[じょうようど, jouyoudo] priority (e.g. traffic)

traffic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินรถทางเดียว[n. exp.] (doēnrot thā) EN: one way traffic FR: sens unique [m]
ไฟจราจร[n. exp.] (fai jarājøn) EN: traffic light FR: feux de circulation [mpl] ; feux de signalisation [mpl]
ไฟเขียวขึ้น[v. exp.] (fai khīo kh) EN: the traffic light turns green FR: le feu est passé au vert
ไฟสัญญาณ[n. exp.] (fai sanyān) EN: traffic light ; light signals FR: feu de circulation [m]
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ[n. exp.] (jaonāthī kh) EN: air traffic controller FR:
จราจร[n.] (jarājøn) EN: traffic ; street traffic FR: circulation [f] ; circulation routière [f] ; trafic [m]
จราจรคับคั่ง[n. exp.] (jarājøn kha) EN: heavy traffic ; congested traffic FR:
จราจรทางอากาศ[n. exp.] (jarājøn thā) EN: air traffic FR: trafic aérien [m]
จราจรติดขัด[n. exp.] (jarājøn tit) EN: traffic jam FR:
การจราจร[n.] (kān jarājøn) EN: traffic FR: trafic [m] ; circulation [f]
การจราจรคับคั่ง[n. exp.] (kān jarājøn) EN: heavy traffic FR: trafic dense [m]
การจราจรขาเข้า[n. exp.] (kān jarājøn) EN: inbound traffic FR:
การจราจรคล่องตัว[adj.] (kān jarājøn) EN: free-flowing traffic FR: trafic fluide [m]
การจราจรทางอากาศ[n. exp.] (kān jarājøn) EN: air traffic FR: trafic aérien [m]
การจราจรที่เคลื่อนไปได้ช้า[n. exp.] (kān jarājøn) EN: slow-moving traffic FR: trafic très ralenti [m] ; circulation difficile [f]
การจราจรติดขัด[n. exp.] (kān jarājøn) EN: traffic jam FR: embouteillage [m]
เกะกะการจราจร[n. exp.] (keka kān ja) EN: impede traffic ; obstruct traffic FR: entraver la circulation
ค้า[v.] (khā) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
เครือข่ายการจราจร[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: traffic system FR:
เครื่องหมายจราจร[n. exp.] (khreūangmāi) EN: road sign ; traffic sign FR: signal routier [m] ; symbole routier [m]
กีดขวางการจราจร[v. exp.] (kītkhwāng k) EN: blockade ; obstruct the traffic FR:
เกาะกลางถนน[n. exp.] (kǿ klāng th) EN: traffic island FR: séparateur [m] ; terre-plein central [m]
กฎจราจร[n. exp.] (kot jarājøn) EN: traffic regulations ; traffic rule FR: code de la route [m] ; règlement de la circulation [m]
กฎหมายจราจร[n. exp.] (kotmāi jarā) EN: traffic law FR:
กรวยจราจร[n. exp.] (krūay jarāj) EN: traffic cone ; traffic pylon ; road cone ; highway cone ; safety cones ; witch's hat ; construction cone FR: cône de signalisation [m] ; cône de chantier [m] ; cône de Lübeck [m]
กรวยยาง[n. exp.] (krūay yāng) EN: road marker ; traffic cone FR:
ปัญหาการจราจร[n. exp.] (panhā kān j) EN: traffic problems FR: problèmes de circulation [mpl]
แผงกั้นจราจร[n. exp.] (phaēng kan ) EN: traffic barrier FR: barrières mobiles [fpl] ; barrières Nadar [fpl] (Belg.)
รถรา[n.] (rotrā) EN: cars ; motor vehicles ; traffic FR:
รถติด[n. exp.] (rot tit) EN: traffic jam ; heavy traffic ; traffic congestion FR: embouteillage [m] ; embarras de circulation [mpl]
รถติดมากเลย[n. exp.] (rot tit māk) EN: traffic is terrible FR:
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)[org.] (Samnakngān ) EN: Office of Transport and Traffic Policy and planning (OTP) FR:
สัญลักษณ์จราจร[n. exp.] (sanyalak ja) EN: traffic signs FR: signalisation routière [f]
สัญญาณไฟจราจร[n. exp.] (sanyān fai ) EN: traffic lights FR: feu de signalisation [m] ; feux de signalisation [mpl] ; feux de circulation [mpl]
สารวัตรจราจร[n. exp.] (sārawat jar) EN: traffic inspector FR:
สนข. (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร)[abv.] (Sønøkhø. (S) EN: OTP (Office of Transport and Traffic Policy and planning) FR:
ตำรวจจราจร[n. exp.] (tamrūat jār) EN: traffic police ; traffic cop ; traffic policeman ; brownie (Am.) FR: police de la route [f] ; police de la circulation [f] ; agent de la circulation [m]
ติดไฟแดง[v. exp.] (tit fai daē) EN: be stopped at the traffic light FR: être bloqué à un feu rouge
วิศวกรจราจร[n. exp.] (witsawakøn ) EN: traffic engineer FR:
วงเวียน[n.] (wongwīen) EN: roundabout ; traffic circle (Am.) ; circus ; traffic rotary ; circular place FR: rond-point [m] ; giratoire [m] (Sui.)

traffic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftgüterverkehr {m}air cargo traffic
Grenzverkehr {m}border traffic
verkehrswidrig {adj}contrary to road traffic regulations
Rauschgifthandel {m}drug traffic
Frachtverkehr {m}freight traffic
Bahnverkehr {m}rail traffic
Binnenverkehr {m}inland traffic
Hauptverkehrsweg {m}major traffic pathway
Pendelverkehr {m}commuter traffic
Netzverkehr {m}network traffic
Straßenlärm {m}noise of the traffic
Gegenverkehr {m}oncoming traffic
Überseeverkehr {m}oversea traffic
Personenverkehr {m}passenger traffic
Spitzenbelastung {f}peak traffic
Bundesverkehrswegeplan {m}Plan for Federal Traffic Routes
Rechtsverkehr {m}right hand traffic
Kreisverkehr {m}roundabout traffic
Stoßverkehr {m}rush hour traffic; bumper to bumper traffic
Verkehrsandrang {m}rush of traffic
Schiffsverkehr {m}shipping traffic
Durchgangsverkehr {m}through traffic
Reiseverkehr {m}tourist traffic
Verkehr {m} | für den Verkehr freigeben | den Verkehr regeln | Verkehr aus der Gegenrichtung | abbiegender Verkehrtraffic | to open to traffic | to regulate the traffic; to regulate the flow of traffic | oncoming traffic | turning traffic
Verkehrsdelikt {n}traffic offence; traffic offense [Am.]
Verkehrsaufkommen {n}volume of traffic
Rauschgifthändler {m}drug trafficker; dealer; pusher
Brausen {n} (des Verkehrs)hum (of the traffic)
Ausfallstraße {f}traffic artery; arterial road
Fußgängerinsel {f}traffic island
Unfallkommando {n}traffic patrol and ambulance
Verkehrsinsel {f}traffic island
Verkehrsberuhigung {f}traffic calming
Verkehrschaos {n}traffic chaos
Verkehrsdisziplin {f}traffic discipline
Verkehrsdurchsage {f}traffic announcement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า traffic
Back to top