ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

towel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *towel*, -towel-

towel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
towel (n.) ผ้าขนหนู, ผ้าเช็ดตัว See also: ผ้าเช็ดตัว, ผ้าเช็ดหน้า Syn. sheet, napkin
towel (n.) ผ้าเช็ดจานชาม Syn. wiper
towel (vi.) เช็ดให้แห้ง (ด้วยผ้าขนหนู) See also: เช็ดตัว, เช็ดหน้า
towel down (phrv.) เช็ดให้แห้ง
towel rack (n.) ชั้นวางผ้าเช็ดตัว, ราวแขวนผ้าเช็ดตัว
towel rail (n.) ราวแขวนผ้าเช็ดตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
towel(เทา'เอิล) n. ผ้าขนหนู,ผ้าเช็ดตัว,กระดาษเช็ดมือเช็ดหน้า, -Phr. (throw in the towel ยอมแพ้) vt.เช็ดด้วยผ้าหรือกระดาษดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
towel(n) ผ้าเช็ดตัว,ผ้าขนหนู
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Towel industryอุตสาหกรมผ้าขนหนู [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ้าขนหนู (n.) towel See also: terry cloth, wash cloth, bath towel
ผ้าเช็ดตัว (n.) bath towel See also: terry cloth, wash cloth Syn. ผ้าขนหนู
ผ้าเช็ดมือ (n.) hand towel
ผ้าเย็น (n.) refreshing towel
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One day when you and Ma were out, I got a big bowl of boiling water... whacked a big drop of Vick and put the towel over my head.วันหนึ่งเมื่อคุณและมาได้ออก ฉันได้ชามใหญ่ของน้ำเดื? อิดโรยแบบเลื่อนขนาดใหญ่ของ Vick และวางผ้าขนหนูบนหัวขอ?
I used the same fuckin' soap you did, and when I finished, the towel didn't look like no goddamn maxi-pad!ผมใช้ไอ้สบู่เดียวกับที่คุณทำ และเมื่อฉันเสร็จแล้วผ้าขนหนูไม่ได้มีลักษณะที่ไม่เหมือนใครด่าแมกซี่แพด!
What if he was to come in here and see his towel like this?สิ่งที่ถ้าเขาจะมาที่นี่และดูผ้าขนหนูของเขาเช่นนี้?
Back home a bath is nothin' more than a shower and a cold towel with a lotta soap. Right?แค่กลับบ้านอาบน้ำเฉยๆ ไม่มีอะไรมากกว่าผ้าขนหนูเย็นๆและสบู่ใช่ไหม?
What are you wearing a towel for?จะห่มผ้าเช็ดตัวทำไมหละ
We are not throwing in the towel over a minor mishap.เราจะไม่ยอมแพ้ เพราะเราเจอเรื่องแย่ๆแค่นี้หรอก
This is not a Hula-Hoop. It's a towel rack.นี่ไม่ใช่ฮูลาฮูป มันคือที่แขวนผ้าเช็ดตัว
He was hanging a towel from his head like this.เขาห้อยผ้าเช็ดตัวที่คอแบบนี้
I need a towel or something.ฉันต้องการผ้าเช็ดตัวหรืออะไรซักอย่าง
We're gonna towel off,and we'll be right back.เราขอพักหน่อยนะครับ แล้วจะกลับมา
I lost a towel here a long time ago.ฉันเคยทำผ้าเช็ดตัวหล่นตรงนี้เมื่อนานมาแล้ว
Uh, sorry. I guess the towel must've rode up.เอ่อ โทษทีครับ ผ้าขนหนูมันเลื่อน

towel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浴巾[yù jīn, ㄩˋ ㄐㄧㄣ, 浴巾] bath towel
擦碗布[cā wǎn bù, ㄘㄚ ㄨㄢˇ ㄅㄨˋ, 擦碗布] dish cloth; tea towel
手巾[shǒu jīn, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄣ, 手巾] hand towel
擦澡[cā zǎo, ㄘㄚ ㄗㄠˇ, 擦澡] rub oneself down with a wet towel; take a sponge bath
月经垫[yuè jīng diàn, ㄩㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˋ, 月经垫 / 月經墊] sanitary towel; menopad
卫生巾[wèi shēng jīn, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄐㄧㄣ, 卫生巾 / 衛生巾] sanitary towel
[jīn, ㄐㄧㄣ, 巾] towel; kerchief; turban
毛巾[máo jīn, ㄇㄠˊ ㄐㄧㄣ, 毛巾] towel

towel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お絞り(P);御絞り[おしぼり, oshibori] (n) wet towel (supplied at table); hot, moistened hand towel; (P)
タオルケット;タウルケット(ik)[, taoruketto ; tauruketto (ik)] (n) type of bed linen resembling a large beach towel and used to cover oneself in hot weather (wasei
バスタオル[, basutaoru] (n) bath towel
ビーチタオル[, bi-chitaoru] (n) beach towel
プレスタオル[, puresutaoru] (n) (See 圧縮タオル) compressed towel; compress towel
圧縮タオル[あっしゅくタオル, asshuku taoru] (n) (See プレスタオル) compressed towel; compress towel
音をあげる;音を上げる[ねをあげる, newoageru] (exp,v1) to give up; to admit defeat; to throw in the towel
ウェットティッシュ[, uettoteisshu] (n) (See 濡れティッシュ) wet wipes; moist towelette; baby wipes
タオル地[タオルじ, taoru ji] (n) terrycloth; towelling; toweling
ハンドタオル[, handotaoru] (n) hand-towel
岩盤浴[がんばんよく, ganbanyoku] (n) stone sauna; facility where one rests on towels laid on a slab of heated natural rock
岩盤風呂[がんばんぶろ, ganbanburo] (n) (See 岩盤浴) stone sauna; facility where one rests on towels laid on a slab of heated natural rock
手巾[しゅきん, shukin] (n) (1) (hand) towel; (2) handkerchief
手拭き;手拭(io)[てふき, tefuki] (n) (hand) towel; handkerchief

towel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โกเต๊ก[n. prop.] (Kōtek) EN: Kotex ; sanitary towel ; Tampax FR: tampon hygiénique [m] ; Tampax [m]
กระดาษเช็ดมือ[n. exp.] (kradāt chet) EN: paper towel ; paper napkin ; paper handkerchief FR: essuie-mains en papier [m] ; serviette de toilette en papier [f] ; serviette en papier [f] ; mouchoir en papier [m]
กระดาษเช็ดปากเช็ดมือ[n. exp.] (kradāt chet) EN: paper towel FR: serviette en papier [f]
ผ้าเช็ด[n. exp.] (phā chet) EN: towel FR: torchon [m]
ผ้าเช็ดมือ[n.] (phā chet me) EN: napkin ; towel ; hand towel FR: serviette [f] ; essuie-mains [m]
ผ้าเช็ดหน้า[n.] (phāchetnā) EN: face towel ; facecloth ; face cloth ; washcloth FR: serviette-éponge [f] ; gant de toilette [m]
ผ้าเช็ดตัว[n.] (phāchettūa) EN: towel ; bath towel FR: serviette de bain [f] ; serviette de toilette [f]
ผ้าขนหนู[n.] (phākhonnū) EN: towel ; terry cloth ; wash cloth ; bath towel ; flannel FR: serviette de bain [f]
ราวแขวนผ้า[n. exp.] (rāo khwaēn ) EN: towel rack FR: étendoir [m]
ราวแขวนผ้าเช็ดตัว[n. exp.] (rāo khwaēn ) EN: towel rack FR: porte-serviette [m]
เตี่ยว[n.] (tīo) EN: loincloth ; sanitary towel FR:
อย่ายอมแพ้[v. exp.] (yā yøm phaē) EN: don't give up ; don't throw in the towel ; don't hang up your gloves FR:
ยอมแพ้[v. exp.] (yøm phaē) EN: surrender ; capitulate ; give in ; yield ; give up ; throw in the towel (loc.) ; chuck in the towel ; chuck it in ; throw it in FR: capituler ; se rendre ; abandonner ; jeter l'éponge (loc.) ; abdiquer ; s'incliner
โยนผ้า[v. exp.] (yōn phā) EN: throw in the towel FR: jeter l'éponge
กระดาษอเนกประสงค์[n. exp.] (kradāt anēk) EN: towels FR: serviettes en papier [fpl]
ผืน[n.] (pheūn) EN: [classif.: cloth items (towels, bed sheets, blankets, carpets, rugs, sarongs ...)] FR: [classif. : pièces textiles (serviettes, draps, couvertures, carpettes, tapis ...)]

towel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Damenbinde {f}sanitary towel
Händehandtuch {n}hand towel
Monatsbinde {f}sanitary towel [Br.]; sanitary napkin [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า towel
Back to top