ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

topside

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *topside*, -topside-

topside ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
topside (n.) ด้านบนสุดเหนือดาดฟ้าเรือ Syn. deck
topside covering (n.) เพดาน Syn. roof
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These demons haven't been topside in half a millennium!ปีศาจพวกนี้ไม่เคยโผล่ขึ้นมากว่า 500 ปีแล้ว
Evybody topside for a pre-landing briefing.ทุกคนไปรวมพลเพื่อฟังการสรุปข้อมูล ก่อนยกพลขึ้นบก.. !
There's no point. Everything topside is locked down.ไม่มีทางเลือก ข้างบนถูกล็อคไว้หมดแล้ว
He's also the reason I'm topside and not roasting on a spit in Purgatory.เขายังเป็นคนที่ทำให้ ฉันขึ้นมาอยู่บนนี้ได้ และฉันไม่ต้องถูกย่างเสียบไม้ ในแดนชำระบาป
I'm not gonna get saddled with some topside flatfoot.ที่จะมาถ่วงการเดินทางของผมด้วย
You haven't spent enough time topside to have explored the outer boroughs.You haven't spent enough time topside to have explored the outer boroughs.
You've been topside for less than 24 hours.เธออยู่บนนั้นไม่ถึง24 ชั่วโมงเลย
Topside there are 15 of the most hardcoreข้างบนนั้นยังมีทหาร 15 นาย ที่แข็งแกร่งที่สุด
Topside thinks the Japs are going to attack up by the Matanikau, hoping that they can run their armor up the coast road right into the airfield.พวกกองบัญชาการคาดว่าพวกยุ่น.. จะบุกขึ้นมาถึง.. มันตานิการ์
But that means going topside.แต่นั่นหมายถึงต้องขึ้นไปข้างบน
Miss, you shouldn't be here now. - I need your help. - We'll get you topside.อย่าอยู่ตรงนี้ ผมจะพาขึ้นข้างบน
So they do go topside... to swap out air.พวกมันขึ้นสู่พื้นผิวข้างบน เพื่อเปลี่ยนถ่ายอากาศ เข้าตากรรมการล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า topside
Back to top