ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

threefold

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *threefold*, -threefold-

threefold ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
threefold (adj.) ประกอบด้วย 3 ส่วน Syn. three, triple
threefold (adj.) สามเท่า
threefold (adv.) เป็นสามเท่า
English-Thai: HOPE Dictionary
threefoldadj.,adv. สามเท่า,ประกอบด้วย3ส่วน,สามทบ., Syn. triple
English-Thai: Nontri Dictionary
threefold(adj) สามเท่า,สามทบ,สามหน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Threefold refugeพระรัตนตรัย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไตรสรณคมน์ (n.) Threefold Guides (Buddha, Precepts, Monks) Syn. ไตรสรณาคมน์
ไตรสรณาคมน์ (n.) Threefold Guides (Buddha, Precepts, Monks)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Farmers who grow their own seeds save their own seeds don't buy pesticides have threefold more incomes than farmers who are locked into the chemical treadmill depending on Monsanto and Cargillเกษตรกรที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ของตน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของตน ไม่ซื้อยาฆ่าแมลง
I'm not surprised the flock's up threefold since you started here.ผมไม่แปลกใจที่จำนวนคนฟัง เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า

threefold ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一心三観[いっしんさんがん, isshinsangan] (n) {Buddh} (See 三諦) simultaneous contemplation of the threefold truth (form of Tendai meditation)

threefold ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เตวาจิก[n.] (tēwājik) EN: [one who pronounces the threefold formula of refuge] FR:
ติสรณคมนูปสัมปทา[n. exp.] (tisaranakha) EN: ordination by taking the Threefold Refuge FR:
ไตร[X] (trai) EN: three ; triple ; threefold FR: triple ; trois
ไตรสรณะ[n.] (traisarana) EN: the Triple Refuges (Buddha, Dharma, Sangha) ; the Threefold Refuge FR:
ไตรสรณคมน์ ; ไตรสรณาคมน์[n.] (traisaranak) EN: The Threefold Guides (Buddha, Precepts, Monks) ; the Triple Refuges (Buddha, Dharma, Sangha) ; going to the Buddha, the Dhamma and the Sangha for refuge FR:
ไตรสิกขา[n.] (traisikkhā) EN: the three studies (morality, concentration and wisdom) ; the threefold method of training in morality, concentration and wisdom FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า threefold
Back to top