ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thirsty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thirsty*, -thirsty-

thirsty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thirsty (adj.) ที่กระหายน้ำ Syn. dry, droughty, eager Ops. satisfied, replete
thirsty (adj.) ซึ่งขาดน้ำ
thirsty (adj.) ซึ่งปรารถนาอย่างแรงกล้า See also: ซึ่งอยากมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
thirsty(เธิร์ส'ที) n. กระหายน้ำ,อยากมาก,ต้องการความชื้น,ทำให้กระหายน้ำ, See also: thirstily adv. thirstiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
thirsty(adj) กระหายน้ำ,อยากมาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระหายน้ำ (v.) be thirsty Syn. หิวน้ำ, อยากน้ำ, โหยน้ำ
บ้าเลือด (adj.) bloodthirsty See also: cruel, blood crazed
บ้าเลือด (v.) be bloodthirsty See also: be cruel
หิวน้ำ (v.) be thirsty Syn. อยากน้ำ, โหยน้ำ
อยากน้ำ (v.) be thirsty Syn. หิวน้ำ, โหยน้ำ
โหยน้ำ (v.) be thirsty Syn. หิวน้ำ, อยากน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Until the great elephant who is thirsty attendsจนพบเจอ ช้างโกรธกริ้ว จ้องจะฆ่า
I'm hungry and thirsty too.ฉันหิวข้าวและหิวน้ำด้วย
I'm so thirsty all of a sudden, and my head is pounding.จู่ๆข้าก็กระหายนํ้ามาก แล้วก็ปวดหัวมาก
You thirsty or anything?คุณอยากดื่ม อะไรบ้างมั้ย?
Let him be. - Fuck it. I'm too thirsty to have this argument.ผมว่า เราอย่ามาเถียงเรื่องพวกนี้ดีกว่า
I'm saying that I am thirsty and my head aches.ฉันกำลังบอกว่า ฉันคอแห้งและปวดหัว
Ah, I'm kind of thirsty so should we just have some beer?เราเริ่มจะคอแห้งแล้ว ดื่มเบียร์กันสักหน่อยเป็นไง?
Bishop and his men, riding high from the slaughter in Concord, drunk on blood and thirsty for more.บิชอปกับคนของเขาน่ะ เดินทางกันมาจากการนองเลือดที่คอนคอร์ด กำลังเมาเลือดจนบ้าได้ที่เชียวล่ะ
Beleaguered gnomes hurry to and fro with glasses of mead for the thirsty elves.พวกโนมติดอาวุธรีบยกแก้วที่ใส่เหล้าน้ำผึ้ง ไปให้ภูติน้อยที่กำลังกระหายน้ำ
I'm not that thirsty anymore.ชั้นไม่ค่อยหิวน้ำเท่าไหร่หน่ะ
You must be thirsty too. After you.เจ้าต้องกระหายมากด้วยเหมือนกัน
Come, you must be thirsty after your ride.มานี่,เจ้าต้องกระหาย หลังจากขี่ม้า

thirsty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hōu, ㄏㄡ, 齁] snore; thirsty from salty food
[kě, ㄎㄜˇ, 渴] thirsty

thirsty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies
殺伐[さつばつ, satsubatsu] (adj-na,n) bloodthirsty; brutal; savage
血に飢える[ちにうえる, chiniueru] (exp,v1) to be bloodthirsty

thirsty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิวน้ำ[v.] (hiū nām) EN: be thirsty FR: avoir soif
คอแห้ง[adj.] (khøhaēng) EN: feeling dry ; thirsty ; having a dry throat FR:
กระหาย[v.] (krahāi) EN: thirst for ; long for ; yearn for ; desire ; crave for ; want ; desire ; eager (for) ; hunger (for/after) ; be hungry (for) ; be thirsty  FR: avoir soif de ; brûler de ; mourir d'envie
กระหายน้ำ[v. exp.] (krahāi nām) EN: be thirsty FR: avoir soif ; avoir envie de boire
อยากน้ำ[v. exp.] (yāk nām) EN: be thirsty FR:
บ้าเลือด[adj.] (bāleūat) EN: bloodthirsty FR:
กระหายเลือด[adj.] (krahāi leūa) EN: bloodthirsty FR: assoiffé de sang

thirsty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durst {m} | brennender Durst | Durst haben | seinen Durst löschenthirst | raging thirst | to be thirsty | to quench one's thirst
durstig {adj} | durstiger | am durstigstenthirsty | thirstier | thirstiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thirsty
Back to top