ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thespian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thespian*, -thespian-

thespian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thespian (adj.) เกี่ยวกับละครทั่วไป
thespian (n.) ผู้แสดง Syn. player, performer, actor
Thespian (adj.) เกี่ยวกับโรงละครหรือการแสดง Syn. thespian
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Being a thespian myself, I go, "Hold it.การที่ผมเป็นนักแสดงเอง ผมบอกว่า "เดี๋ยวก่อน
Oh, that Abominable Snowplow is quite the comic thespian!โอ้ว่าเดือยน่ารังเกียจค่อนข้างเล่นละครการ์ตูน!
You must remember, young Thespians, learning is never seasonal.จำไว้นะจ๊ะ เหล่าเยาวชนน้อย การเรียนไม่มีแบ่งฤดูกาล
Terpsichorean Troupe of Travelling Thespians! - What is that?มาดาม เดี้ยนขอแนะนำละครสัตว์ ลือลั่นบันลือโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thespian
Back to top