ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

theory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *theory*, -theory-

theory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
theory (n.) ทฤษฎี See also: หลักวิชา, หลักการ Syn. law, principles, ideas, system
theory (n.) สมมติฐาน Syn. hypothesis
English-Thai: HOPE Dictionary
theory(เธีย'รี) n. ทฤษฎี
English-Thai: Nontri Dictionary
theory(n) ทฤษฎี,กฎ,หลัก,ข้อสมมุติ,เหตุผล,ความเห็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
theoryทฤษฎี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
theoryทฤษฎี, ข้อความที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทฤษฎี (n.) theory See also: hypothesis, supposition, doctrine, teachings Syn. แนวความคิด
ภาคทฤษฎี (n.) theory See also: theoretical section Syn. ส่วนทฤษฎี Ops. ภาคปฏิบัติ
ส่วนทฤษฎี (n.) theory See also: theoretical section Ops. ภาคปฏิบัติ
หลักวิชาการ (n.) theory See also: principle
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think your theory maybe correctฉันคิดว่าทฤษฎีของคุณอาจถูกต้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes. You see, he had a theory that if you should find one perfect thing or place or person, you should stick to it.ท่านมีทฤษฎีอยู่ว่าถ้าเราค้นพบสิ่งหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือสถานที่
I think the theory put forward by Einstein could well be applied here.ฉันคิดว่าทฤษฎีที่นำมาโดย ไอน์สไต ดีอาจจะนำมาใช้ที่นี่
The people in the ball are obviously extensions of our own personalities, suspended, as it were, in time, frozen in space, according to the now famous Theory of Relativity, which, briefly explained, is simply a matter of taking two eggs...คนที่อยู่ในลูกจะเห็นได้ชัด นามสกุลของบุคคลของเราเอง ระงับตามที่มันคือในเวลา
It's just a theory that I happen to agree with.ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ผมเห็นด้วย
The theory is that we will enter the outer layer of Jupiter's atmosphere using what is called a ballute for a shield.ทฤษฎีก็คือว่าเราจะเข้าสู่ ชั้นนอกของชั้นบรรยากาศของ ดาวพฤหัสบดี โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าโดดร่ม สำหรับโล่
Doctors at the CDC in Atlanta reject that theory calling it preposterous beyond belief.'แพทย์ที่ศูนย์ควบคุมโรคในแอตแลนต้า ปฏิเสธทฤษฎีนี้' 'และพูดว่า พิศดารเกินที่จะเชื่อ'
He had some theory about using track sprinters to push the bobsled.เขามีทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้นักวิ่งระยะสั้น เป็นตัวผลักบ๊อบสเลด
And brought him over to England, and then they worked together for years, creating some of the most exciting math theory ever done.เขาสร้างช่วยกันทฤษฎีคณิตศาสตร์ ที่น่าตื่นเต้นที่สุด
The theory goes that the crown diamond was chopped, too.มีทฤษฎีว่า เพชรยอดมงกุฎถูกบั่น
There's a theory about the c... the crop circles.มันมีทฤษฎีเกียวกับรอยบนไร่
Is this really happening? I heard a theory that, uh, they don't like places near water.มันเกิดขึ้นจริงๆเหรอ พ่อได้ยินทฤษฎีใหม่
You're that family with the conspiracy theory about the Founding Fathers?คุณคือตระกูลที่เกี่ยวข้อง กับทฤษฏีสมคบคิดกับผู้ก่อตั้งงั้นหรือ?

theory ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
堆垒数论[duī lěi shù lùn, ㄉㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄕㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, 堆垒数论 / 堆壘數論] additive number theory (math.)
混沌学[hùn dùn xué, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ ㄒㄩㄝˊ, 混沌学 / 混沌學] chaos theory (math.)
理神论[lǐ shén lùn, ㄌㄧˇ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 理神论 / 理神論] deism, theological theory of God who does not interfere in the Universe
自然神论[zì rán shén lùn, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 自然神论 / 自然神論] deism, theological theory of God who does not interfere in the Universe
认识论[rèn shi lùn, ㄖㄣˋ ㄕ˙ ㄌㄨㄣˋ, 认识论 / 認識論] epistemology (in philosophy, the theory of how we know things)
场论[chǎng lùn, ㄔㄤˇ ㄌㄨㄣˋ, 场论 / 場論] field theory (phys.)
伽罗瓦理论[Jiā luó wǎ lǐ lùn, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄚˇ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, 伽罗瓦理论 / 伽羅瓦理論] Galois theory (math.)
伽罗华理论[Jiā luó huà lǐ lùn, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, 伽罗华理论 / 伽羅華理論] Galois theory (math.); also written 伽羅瓦理論|伽罗瓦理论
浑天说[hún tiān shuō, ㄏㄨㄣˊ ㄊㄧㄢ ㄕㄨㄛ, 浑天说 / 渾天說] geocentric theory in ancient Chinese astronomy
日心说[rì xīn shuō, ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄛ, 日心说 / 日心說] heliocentric theory; the theory that the sun is at the center of the universe
劳动人民[láo dòng rén mín, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, 劳动人民 / 勞動人民] working people; the workers of Socialist theory or of the glorious Chinese past
数论[shù lùn, ㄕㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, 数论 / 數論] number theory (math.)
超泛神论[chāo fàn shēn lùn, ㄔㄠ ㄈㄢˋ ㄕㄣ ㄌㄨㄣˋ, 超泛神论 / 超泛神論] panentheism, theological theory of God as equal to the Universe while transcending it
泛神论[fàn shén lùn, ㄈㄢˋ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 泛神论 / 泛神論] pantheism, theological theory equating God with the Universe
玄机[xuán jī, ㄒㄩㄢˊ ㄐㄧ, 玄机 / 玄機] profound theory (in Daoism and Buddhism); mysterious principles
玄理[xuán lǐ, ㄒㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, 玄理] profound theory; philosophical theory of Wei and Jin 玄學|玄学 sect
传热学[zhuàn rè xué, ㄓㄨㄢˋ ㄖㄜˋ ㄒㄩㄝˊ, 传热学 / 傳熱學] theory of heat (math. phys.); heat transmission
反映论[fǎn yìng lùn, ㄈㄢˇ ˋ ㄌㄨㄣˋ, 反映论 / 反映論] theory of reflection (in dialectic materialism), i.e. every perception reflects physical reality
海底扩张说[hǎi dǐ kuò zhāng shuō, ㄏㄞˇ ㄉㄧˇ ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ ㄕㄨㄛ, 海底扩张说 / 海底擴張說] theory of seafloor spreading (geol.)
相对论[xiāng duì lùn, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ ㄌㄨㄣˋ, 相对论 / 相對論] theory of relativity
游戏说[yóu xì shuō, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 游戏说 / 遊戲說] theory of free play (in Kant's philosophy)
灾变论[zāi biàn lùn, ㄗㄞ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄨㄣˋ, 灾变论 / 災變論] catastrophism; the theory that geological change is caused by catastrophic events such as the Biblical flood
都市传奇[dū shì chuán qí, ㄉㄨ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, 都市传奇 / 都市傳奇] urban legend (translation of recent western term); story or theory circulated as true; same as 都會傳奇|都会传奇
都会传奇[dū huì chuán qí, ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, 都会传奇 / 都會傳奇] urban legend (translation of recent western term); story or theory circulated as true; same as 都市傳奇|都市传奇
实践是检验真理的唯一标准[shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˊ ㄧ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 实践是检验真理的唯一标准 / 實踐是檢驗真理的唯一標準] Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978)
巴枯宁主义[Bā kū níng zhǔ yì, ㄅㄚ ㄎㄨ ㄋㄧㄥˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 巴枯宁主义 / 巴枯寧主義] Bakuninism, a 19th century socialist theory
资产阶级革命[zī chǎn jiē jí gé mìng, ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 资产阶级革命 / 資產階級革命] bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution)
合作化[hé zuò huà, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, 合作化] collectivization (in marxist theory)
建构正义理论[jiàn gòu zhèng yì lǐ lùn, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄡˋ ㄓㄥˋ ㄧˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, 建构正义理论 / 建構正義理論] constructivist theory
民主革命[mín zhǔ gé mìng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 民主革命] democratic revolution; bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution)
定理[dìng lǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 定理] established theory; theorem (math.)
博弈论[bó yì lùn, ㄅㄛˊ ㄧˋ ㄌㄨㄣˋ, 博弈论 / 博弈論] game theory
地心说[dì xīn shuō, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄛ, 地心说 / 地心說] geocentric theory
三十六字母[sān shí liù zì mǔ, ㄙㄢ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄗˋ ㄇㄨˇ, 三十六字母] thirty six initial consants of Song phonetic theory
理念[lǐ niàn, ㄌㄧˇ ㄋㄧㄢˋ, 理念] idea; concept; philosophy; theory
信息论[xìn xī lùn, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄌㄨㄣˋ, 信息论 / 信息論] information theory
作用理论[zuò yòng lǐ lùn, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, 作用理论 / 作用理論] interactive theory
交集[jiāo jí, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ, 交集] intersection (set theory)
流氓无产者[liú máng wú chǎn zhě, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ ˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ, 流氓无产者 / 流氓無產者] lumpenproletariat (in marxist theory)
名不副实[míng bù fù shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄕˊ, 名不副实 / 名不副實] the name does not reflect the reality (成语 saw); more in name than in fact; Reality does not live up to the name.; Excellent theory, but the practise does not bear it out.

theory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory
あいまい理論;曖昧理論[あいまいりろん, aimairiron] (n) {comp} fuzzy theory
オートマトン理論[オートマトンりろん, o-tomaton riron] (n) {comp} automata theory
オペロン説[オペロンせつ, operon setsu] (n) operon theory (Jacob & Monod, 1961)
カオス理論[カオスりろん, kaosu riron] (n) chaos theory
クローン選択説[クローンせんたくせつ, kuro-n sentakusetsu] (n) clonal selection theory
ゲージ理論[ゲージりろん, ge-ji riron] (n) gauge theory
ダイナモ理論[ダイナモりろん, dainamo riron] (n) dynamo theory
データタイプ理論[データタイプりろん, de-tataipu riron] (n) data type theory
ドミノ理論[ドミノりろん, domino riron] (n) domino theory
ビッグバン宇宙論[ビッグバンうちゅうろん, bigguban uchuuron] (n) big bang theory (cosmology)
フロギストン説[フロギストンせつ, furogisuton setsu] (n) phlogiston theory
プロスペクト理論[プロスペクトりろん, purosupekuto riron] (n) prospect theory
フロンティア電子理論[フロンティアでんしりろん, furonteia denshiriron] (n) frontier molecular orbital theory
マントル対流論[マントルたいりゅうろん, mantoru tairyuuron] (n) mantle convection theory
一般均衡理論[いっぱんきんこうりろん, ippankinkouriron] (n) general equilibrium theory
主義者[しゅぎしゃ, shugisha] (n) (1) advocate (of a theory or principle); ideologist; ideologue; (n-suf) (2) -ist (i.e. adherent to a belief system); (n) (3) (arch) socialist; communist; anarchist; (P)
人猿同祖説[じんえんどうそせつ, jin'endousosetsu] (n) monkey-ancestry theory
価値論[かちろん, kachiron] (n) axiology; theory of value
公理論[こうりろん, kouriron] (n) (See 公理的方法) axiomatic theory
共形場理論[きょうけいばりろん, kyoukeibariron] (n) conformal field theory (physics)
割れ窓理論[われまどりろん, waremadoriron] (n) broken windows theory; criminological theory stating that serious crime can be prevented by maintaining the good physical condition of an urban environment
十二縁起説[じゅうにえんぎせつ, juuniengisetsu] (n) {Buddh} Buddhist theory of the twelve-fold chain of causation, interdependent origination and co-dependent arising (San
反復説[はんぷくせつ, hanpukusetsu] (n) biogenetic law; recapitulation theory (theory that ontogeny recapitulates phylogeny)
大統一理論[だいとういつりろん, daitouitsuriron] (n) grand unified theory (physics)
対応説[たいおうせつ, taiousetsu] (n) (See 整合説) correspondence theory (theory that a proposition is true if and only if it corresponds to the facts)
意味の関係理論[いみのかんけいりろん, iminokankeiriron] (n) {ling} relational theory of meaning
感応遺伝[かんのういでん, kannouiden] (n) telegony; influence of a previous sire on the offspring of a female with a later sire (discredited theory of heredity)
慎重論[しんちょうろん, shinchouron] (n) cautious theory; conservative theory
摂動論[せつどうろん, setsudouron] (n) perturbation theory (physics)
整合説[せいごうせつ, seigousetsu] (n) (See 対応説) coherence theory (theory that a proposition is true if it corresponds with a specified set of other propositions)
方言周圏論[ほうげんしゅうけんろん, hougenshuukenron] (n) {ling} center versus periphery theory
末法思想[まっぽうしそう, mappoushisou] (n) pessimism due to decadent-age theory
机上空論[きじょうくうろん, kijoukuuron] (n) impractical desktop theory (proposition); unworkable idea; an idea that isn't worth the paper it's written on
核抑止論[かくよくしろん, kakuyokushiron] (n) nuclear deterrent theory
格子ゲージ理論[こうしゲージりろん, koushi ge-ji riron] (n) lattice gauge theory (physics)
機関車論[きかんしゃろん, kikansharon] (n) locomotive theory (of economic development)
王権神授説[おうけんしんじゅせつ, oukenshinjusetsu] (n) the theory of the divine right of kings
環境理論[かんきょうりろん, kankyouriron] (n) ecological theory
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory
キューイング理論[キューイングりろん, kyu-ingu riron] queuing theory
コミュニケーション理論[コミュニケーションりろん, komyunike-shon riron] communication theory
ファジー理論[ファジーりろん, faji-riron] fuzzy theory
代数理論[だいすうりろん, daisuuriron] algebraic theory
情報理論[じょうほうりろん, jouhouriron] information theory
数量化理論[すうりょうかりろん, suuryoukariron] quantification theory
決定理論[けっていりろん, ketteiriron] decision theory
確率理論[かくりつりろん, kakuritsuriron] probability theory
確率論[かくりつろん, kakuritsuron] probability theory
冗長度[じょうちょうど, jouchoudo] relative redundancy (in information theory)
冗長量[じょうちょうりょう, jouchouryou] redundancy (in information theory)

theory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดยอดในทฤษฎีกราฟ[n. exp.] (jut yøt nai) EN: vertex in graph theory FR:
ครุศาสตร์[n.] (kharusāt) EN: pedagogy ; science of education ; educational theory ; education FR: pédagogie [f]
ข้อสมมุติ[n. exp.] (khø sommut) EN: assumption ; hypothesis ; supposition ; theory FR: hypothèse [f]
กฎ[n.] (kot) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle ; theory FR: loi [f] ; arrêté [m] ; règle [f] ; règlement [m] ; décret [m] ; principe [m]
หลักกฎหมาย[n. exp.] (lak kotmāi) EN: legal principle ; theory law FR:
ในภาคทฤษฎี[adv.] (nai phāk th) EN: in theory FR:
นัตถิกทิฏฐิ[n.] (natthikathi) EN: theory of nothingness ; nihilism ; nihilistic view FR:
ทิฐิ ; ทิฏฐ[n.] (thitthi) EN: conviction ; obstinacy ; intellectual arrogance ; stubbornness ; misguided opinion ; prejudice ; misbelief ; erroneous opinion ; false theory FR:
ทฤษฎี[n.] (thritsadī) EN: theory ; doctrine ; teachings ; hypothesis FR: théorie [f] ; doctrine [f]
ทฤษฎีอะตอม[n. exp.] (thritsadī a) EN: atomic theory FR: théorie atomique [f]
ทฤษฎีเบ็ตซ์[n. exp.] (thritsadī B) EN: Betz's theory ; Betz's law FR:
ทฤษฎีบิกแบง = ทฤษฎีบิ๊กแบง[n. exp.] (thritsadī B) EN: Big Bang Theory FR: théorie du big-bang = big-bang [f]
ทฤษฎีเชิงสเปกตรัม[n. exp.] (thritsadī c) EN: spectral theory FR:
ทฤษฎีโดมิโน[n. exp.] (thritsadī d) EN: domino theory FR: effet domino [m]
ทฤษฎีเอกนัย[n. exp.] (thritsadī ē) EN: one-factor theory FR:
ทฤษฎีฟลอจิสตัน ; ทฤษฎีโฟลจิสตัน[n. exp.] (thritsadī f) EN: phlogiston theory FR:
ทฤษฎีจากฐาน[n. exp.] (thritsadī j) EN: grounded theory FR:
ทฤษฎีจำนวน[n. exp.] (thritsadī j) EN: theory of numbers ; number theory FR: théorie des nombres [f]
ทฤษฎีจำนวนเชิงพีชคณิต[n. exp.] (thritsadī j) EN: algebraic number theory FR:
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์[n. exp.] (thritsadī j) EN: psychoanalytic theory FR:
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส[n. exp.] (thritsadī j) EN: kinetic theory of gases FR: théorie cinétique des gaz [f]
ทฤษฎีจุดตรึง[n. exp.] (thritsadī j) EN: fixed point theory FR:
ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์[n. exp.] (thritsadī j) EN: fixed point theory and applications FR:
ทฤษฎีกำไร[n. exp.] (thritsadī k) EN: profit theory FR: théorie du profit [f]
ทฤษฎีการชนกัน[n. exp.] (thritsadī k) EN: collision theory FR:
ทฤษฎีการคณนา[n. exp.] (thritsadī k) EN: theory of computation FR:
ทฤษฎีการควบคุม[n. exp.] (thritsadī k) EN: control theory FR:
ทฤษฎีการละลาย[n. exp.] (thritsadī k) EN: solution theory FR:
ทฤษฎีการผลิต[n. exp.] (thritsadī k) EN: theory of production FR:
ทฤษฎีการพัฒนา[n. exp.] (thritsadī k) EN: theory of development FR:
ทฤษฎีการพัฒนาการเมือง[n. exp.] (thritsadī k) EN: political development theory FR:
ทฤษฎีการระเบิดใหญ่ [n. exp.] (thritsadī k) EN: Big Bang Theory FR: théorie du big-bang [f]
ทฤษฎีการเรียนรู้ [n. exp.] (thritsadī k) EN: learning theory ; theory of learning FR: théorie de l'apprentissage [f]
ทฤษฎีการเรียนรู้จากการคิดอย่างมีเหตุผล[n. exp.] (thritsadī k) EN: cognitive learning theory FR:
ทฤษฎีการสร้างความรู้[n. exp.] (thritsadī k) EN: constructivist theory ; constructivism FR: constructivisme [m]
ทฤษฎีการสรุปอ้าง[n. exp.] (thritsadī k) EN: generalizability theory ; G theory FR:
ทฤษฎีการสื่อสาร[n. exp.] (thritsadī k) EN: communication theory FR: théorie de la communication [f]
ทฤษฎีการตัดสินใจ[n. exp.] (thritsadī k) EN: decision theory FR:
ทฤษฎีการทำให้ทันสมัย[n. exp.] (thritsadī k) EN: modernization theory FR:
ทฤษฎีการวัด[n. exp.] (thritsadī k) EN: measure theory FR:

theory ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchhaltungstheorie {f}accountancy theory
Approximationstheorie {f} [math.]approximation theory
Grenzschichttheorie {f}boundary layer theory
Entscheidungstheorie {f}decision theory
Spieltheorie {f}game theory
Graphentheorie {f} [math.]graph theory
Musiktheorie {f}music theory
Störungstheorie {f} [math.]perturbation theory
Quantentheorie {f} [phys.]quantum theory
Mengenlehre {f} [math.]set theory
Signal- und Systemtheorie {f}signal and system theory
Stochastik {f} [math.]stochastic theory
Baukonstruktionslehre {f}structural theory
Abstammungslehre {f}theory of evolution
Erkenntnistheorie {f}theory of cognition
Farbenlehre {f}theory of colours
Relativitätstheorie {f}theory of relativity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า theory
Back to top