ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tartan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tartan*, -tartan-

tartan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tartan (n.) ผ้าตาหมากรุก See also: สิ่งทอตาหมากรุก, เรือใบเสาเดียวในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Syn. plaid
English-Thai: Nontri Dictionary
tartan(n) ผ้าขนสัตว์เป็นตาๆ,ผ้าตาหมากรุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's made of the Buchan tartan, which is my clan's colors.มันทำจากผ้าลายบัคคาน เป็นสีของตระกูลฉัน
Startanew fashion Wear your heart on your sleeve#Start a new fashion Wear your heart on your sleeve
I'm just mad for tartan.ฉันแค่คลั่งพวกลายหมากรุก

tartan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
格子花呢[gé zi huā ní, ㄍㄜˊ ㄗ˙ ㄏㄨㄚ ㄋㄧˊ, 格子花呢] plaid, tartan

tartan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タータンチェック[, ta-tanchiekku] (n) tartan (i.e. plaid pattern or fabric) (wasei

tartan ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tartan {m}tartan
Schottenmuster {n}tartan pattern

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tartan
Back to top