ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tartan-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tartan, *tartan*,

-tartan- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タータンチェック[, ta-tanchiekku] (n) tartan (i.e. plaid pattern or fabric) (wasei

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tartan-
Back to top