ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

talk with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *talk with*, -talk with-

talk with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
talk with (phrv.) พูดคุยกับ Syn. speak to, speak with
talk with (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ดุ Syn. tell off
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สนทนาปราศรัย (v.) talk with See also: converse, talk, have a conversation with Syn. พูดคุย, สนทนา, โอภาปราศรัย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Talk with me for just a whileคุยกับฉันเดี๋ยวเดียวก็ยังดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whether or not I talk with Deong, I think, is irrelevant at this point, but I think it's a good idea, and maybe my bones have more information than yours.{\cHFFFFFF}whether or not I talk with Deong, I think, is irrelevant at this point, {\cHFFFFFF}but I think it's a good idea, {\cHFFFFFF}and maybe my bones have more information than yours.
I must talk with Deong.{\cHFFFFFF}I must talk with Deong.
How often do you talk with God?คุณได้คุยกับพระเจ้าบ่อยแค่ไหน
I want to have a nice talk with you. Later. Listen.ใจเย็นๆ ผมอยากคุยกับคุณ
The best way would be for you to talk with them.วิธีที่ดีที่สุดจะเป็นสำหรับคุณที่จะพูดคุยกับพวกเขา
Would you like to talk with them?(เสียงอ่านหนังสือ ดังๆ)
Can I talk with you?- ใช่ ขอผมคุยสักครู่ ?
Didn't your father ever have this talk with you?พ่อนายไม่เคยบอกเรื่องนี้รึไง
We're at the Vinyard home now... and Lieutenant Vinyard's oldest son Derek... has agreed to talk with us for a moment.ขณะนี้เราอยู่ที่บ้านของ วินยาร์ด... และลูกชายคนโตของร้อยโทวินยาร์ด เดเร็ค... ตกลงที่จะให้สัมภาษณ์ เล็กน้อย
I came out here to talk with my parents.ชั้น... มานี่เพื่อคุยกับพ่อแม่ชั้น
I just want to talk with you.ผมแค่อยากจะพูดกับคุณ
Caroline... is this the last time I'm gonna talk with my wife?แครอลิน นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะได้พูดกับเมียใช่มั้ย

talk with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交谈[jiāo tán, ㄐㄧㄠ ㄊㄢˊ, 交谈 / 交談] talk with each other; converse; chat

talk with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุยกับ[v. exp.] (khui kap) EN: talk with FR: parler à ; parler avec ; s'adresser à
ส่งภาษา[v. exp.] (song phāsā) EN: talk a foreign language ; talk with a foreigner FR: parler une langue étrangère ; parler avec un étranger
สนทนาปราศรัย[v. exp.] (sonthanā pr) EN: talk with ; converse with ; have a conversation with ; have a cordial talk with FR: causer
พล่าม[v.] (phlām) EN: babble ; talk without restraint ; chatter ; ramble ; prattle ; talk endlessly and garrulously FR: bavarder ; babiller ; jaser ; radoter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า talk with
Back to top