ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tailor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tailor*, -tailor-

tailor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tailor (vi.) ตัดเสื้อ See also: ตัดเย็บเสื้อผ้า
tailor (vt.) ตัดเสื้อ See also: ตัดเย็บเสื้อผ้า
tailor (n.) ช่างตัดเสื้อ Syn. garment maker, clothier, tailoress
tailor to (phrv.) ปรับให้เหมาะสม See also: แก้ให้เข้ากับ
tailor-made (adj.) ที่ตัดเสื้อผ้าตามสั่ง See also: ที่ตัดขึ้นตามขนาดวัด, ที่ทำขึ้นเฉพาะสำหรับคนใดคนหนึ่ง Syn. tailored
tailor-made (n.) เสื้อผ้าที่ตัดตามสั่งหรือตามขนาดวัด
tailorbird (n.) นกเล็กชนิดหนึ่ง See also: นกกระจิบ
tailored (adj.) กระชับ See also: เข้ารูป, พอดี
tailored (adj.) ซึ่งตัดเสื้อผ้าด้วยการวัดตัว Syn. tailor-made
tailored (adj.) ที่ตัดเสื้อผ้าตามสั่ง See also: ที่ตัดขึ้นตามขนาดวัด, ที่ทำขึ้นเฉพาะสำหรับคนใดคนหนึ่ง
tailoress (n.) ช่างตัดเสื้อ Syn. garment maker, clothier
tailoring (n.) การเย็บ See also: สิ่งที่เย็บ Syn. backstitching, stitching
English-Thai: HOPE Dictionary
tailor(เท'เลอะ) n. ช่างตัดเสื้อ vi.,vt. ตัดเสื้อ., Syn. shape,adapt,fit
tailor-made(เท'เลอะเมด) adj.,n. (เสี้อผ้า) ตัดตามสั่ง,ตัดตามขนาดวัด,ตามรสนิยม,ตามสมัย
English-Thai: Nontri Dictionary
tailor(n) ช่างตัดเสื้อ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tailoringการตัดเย็บสูท [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างตัดเสื้อ (n.) tailor See also: dressmaker Syn. ช่างเสื้อ
ช่างเสื้อ (n.) tailor See also: dressmaker
ร้านตัดเสื้อ (n.) tailor´s shop See also: dressmaking´s shop
กระจิบ (n.) Long-tailed Tailorbird See also: Orthotomus sutorius Syn. นกกระจิบ
นกกระจิบ (n.) Long-tailed Tailorbird See also: Orthotomus sutorius
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am a tailor, sir, the only tailor in Lhasa... who has been to Calcutta and can reproduce these silly costumes.ฉันเป็นช่างตัดเสื้อค่ะ ช่างตัดเสื้อคนเดียวในลาซา ที่เคยไปกัลกัตตาและสามารถ ตัดชุดตลกๆ พวกนี้ได้
It looks like we're both in need of a good tailor today.ดูเหมือนวันนี้เราทั้งคู่ต่างก็ อยากได้ช่างตัดเสื้อผีมือดีนะ
Do you tailor tattoo deisgns for each customer like this?คุณออกแบบลายสักให้ลูกค้าทุกคนแบบนี้เหรอ
They all got the same tailor and they all went to the same bloody school.พวกนั้นใส่เสื้อผ้าเหมือนกัน แล้วก็เรียนมาจากที่เดียวกันอีก
So, with his help, the tailor shop grew to this.ด้วยความช่วยเหลือของเขา ร้านตัดผ้าโตเพราะสิ่งนี้
You take a phrase from one of his films and you tailor it to your product.คุณหยิบวลีมาจากหนังของเขาซักเรื่องนึง
Well, we'd need you there to tailor compounds specific to our needs.ดีเราจะต้องมีคุณที่จะปรับแต่งสารที่เฉพาะเจาะจงกับความต้องการของเรา
As a tailor or a seamstress,เป็นช่างตัดเสื้อหรือช่างเย็บผ้า
Now, you may be king of the dirtbags here, but in life, you were nothing but a two-bit tailor who sold his soul in exchange for an extra 3 inches below the belt.ตอนนี้นายอาจจะเป็น ราชาแห่งความเฮงซวย แต่ตอนมีชีวิต นายไม่มีอะไรเลย ก็แค่ช่างตัดเสื้อกระจอก ที่ขายวิญญานของตัวเอง
Everyone knows that the only guy who's been in my pants all summer is the tailor at Pierre Balmain.ทุกคนรู้ว่าผู้ชายคนเดียว ที่อยู่ในกางเกงชั้นตลอดซัมเมอร์ที่ผ่านมา คือช่างตัดเสื้อที่ ปิแอร์ บัลแมง
My tailor will fit you for a uniform. Guys, let's break it up. Come on, let's not fight.ฉันจะได้ให้ช่างตัดชุดเครื่องแบบให้เธอ ฉันนึกว่าเธอไปแล้ว
I invite you to pick anything from Douglas Hannant's fall collection, and we will tailor it to fit you.เชิญคุณเลือกตามสบาย แฟชั่นออกใหม่ล่าสุด จาก ดักลาส แฮนแนน และเราจะเย็บให้พอดีกับตัวคุณ

tailor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相体裁衣[xiàng tǐ cái yī, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 相体裁衣 / 相體裁衣] lit. tailor the clothes to fit the body (成语 saw); fig. act according to real circumstances
量体裁衣[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 量体裁衣 / 量體裁衣] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means.
剪裁[jiǎn cái, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄞˊ, 剪裁] to tailor (clothes); to trim (expenditure)
身长[shēn cháng, ㄕㄣ ㄔㄤˊ, 身长 / 身長] height (of person); length of clothing from shoulders to bottom (tailor or dressmaker's measure)
裁缝[cái féng, ㄘㄞˊ ㄈㄥˊ, 裁缝 / 裁縫] tailor; dressmaker
裁缝师[cái fèng shī, ㄘㄞˊ ㄈㄥˋ ㄕ, 裁缝师 / 裁縫師] tailor

tailor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
割座[わりざ, wariza] (n) sitting posture with the legs bent back on each side; Japanese traditional informal female sitting posture; w-sitting; reverse tailor style sitting
仕立て屋(io);仕立屋[したてや, shitateya] (n,adj-no) tailor; dressmaker
手縫い[てぬい, tenui] (n,adj-no) hand-tailored; hand-sewn
洋服屋[ようふくや, youfukuya] (n) tailor's (shop); dressmaker's shop; tailor; dressmaker
縫工[ほうこう, houkou] (n) tailor; seamstress
裁断師[さいだんし, saidanshi] (n) (tailor's) cutter
裁縫師[さいほうし, saihoushi] (n) tailor; seamstress; dressmaker; clothier

tailor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างตัดเสื้อ[n. exp.] (chang tat s) EN: dressmaker ; tailor FR: tailleur [m] ; couturier [m] ; couturière [f]
มดแดง[n.] (motdaēng) EN: red ant ; weaver ant ; tailor ant ; yellow ant ; Oecophylla smaragdina FR: fourmi tisserande [f] ; fourmi oecophylle [f] ; fourmi œcophylle [f] ; Oecophylla smaragdina
ร้านตัดเสื้อ[n. exp.] (rān tat seū) EN: tailor shop FR: tailleur [m]
ตัดเสื้อ [v. exp.] (tat seūa) EN: make a dress ; tailor ; have clothes made FR: tailler un vêtement ; confectionner un vêtement
จิบ[n.] (jip) EN: tailorbird FR:
กระจิบ[n.] (krajip) EN: Orthotomus Horsfield ; tailorbird FR: Orthotomus Horsfield
นกกระจิบ[n. exp.] (nok krajip) EN: tailorbird FR: couturière [f]
นกกระจิบหัวแดง[n. exp.] (nok krajip ) EN: Ashy Tailorbird FR: Couturière à tête rousse [f] ; Fauvette-couturière à joues rouges [f] ; Couturière cendrée [f]
นกกระจิบคอดำ[n. exp.] (nok krajip ) EN: Dark-necked Tailorbird FR: Couturière à col noir [f] ; Fauvette-couturière à poitrine noire [f] ; Couturière des bois [f]
นกกระจิบกระหม่อมแดง[n. exp.] (nok krajip ) EN: Rufous-tailed Tailorbird FR: Couturière à queue rousse [f] ; Fauvette-couturière à queue rouge [f]
นกกระจิบภูเขา[n. exp.] (nok krajip ) EN: Mountain tailorbird FR: Couturière montagnarde [f] ; Fauvette-couturière montagnarde [f] ; Fauvette couturière de montagne [f] ; Couturière de montagne [f]
นกกระจิบธรรมดา[n. exp.] (nok krajip ) EN: Common Tailorbird FR: Couturière à longue queue [f] ; Fauvette-couturière à longue queue [f] ; Fauvette couturière [f]
รังนกกระจิบ[n. exp.] (rang nok kr) EN: tailorbird nest FR: nid de couturière [m]

tailor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rostwangen-Schneidervogel {m} [ornith.]Ashy Tailor Bird
Maßschneider {m}custom tailor; bespoke tailor
Damenschneider {m}ladies' tailor
Samaraschneidervogel {m} [ornith.]Samar Tailor Bird
Maßanzug {f}tailor-made suit; custom-made suit [Am.]
maßgeschneidert {adj} (Lösung)tailor-made (solution)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tailor
Back to top