ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tabulation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tabulation*, -tabulation-

tabulation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tabulation (n.) การทำเป็นตาราง See also: การตั้งเป็นตาราง Syn. census, inventory
English-Thai: HOPE Dictionary
tabulationการตั้งระยะหมายถึง การตั้งระยะด้วยแป้น Tab โปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) และโปรแกรมจัดพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (desktop publishing) มักจะมีเมนูให้กำหนดในเรื่องนี้ได้ เช่น ในโปรแกรม PageMaker
English-Thai: Nontri Dictionary
tabulation(n) การทำเป็นตาราง,การจัดระเบียบ,การทำให้ราบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tabulationการทำตาราง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาตาราง (n.) tabulation See also: table, squares (as on graph paper), square measure Syn. ตาราง Ops. ตา

tabulation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タブ[, tabu] (n) (1) tab (character); (2) tabulation alignment; tabulation; (3) tub
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クロス集計[クロスしゅうけい, kurosu shuukei] cross tabulation
タブ[たぶ, tabu] tabulation alignment, tabulation
タブストップ[たぶすとっぷ, tabusutoppu] tabulation stop, tab stop
タブ停止位置[たぶていしいち, tabuteishiichi] tabulation stop
垂直タブ[すいちょくタブ, suichoku tabu] vertical tabulation (VT)
水平タブ[すいへいタブ, suihei tabu] horizontal tabulation (HT)

tabulation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การทำเป็นตาราง[n. exp.] (kān tham pe) EN: tabulation ; census ; inventory FR:
ตาตาราง[n.] (tātārāng) EN: tabulation FR:
ตารางการณ์จร = ตารางการจร[n. exp.] (tārāng kān ) EN: contingency table ; cross-tabulation table FR:

tabulation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tabellarisierung {f}tabulation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tabulation
Back to top