ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-surcharge-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น surcharge, *surcharge*,

-surcharge- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You do know that there's a surcharge for any arms deliveries to countries that are embargoed by the United Nations.คุณรู้ใช่ไหมว่า เราต้องคิดเงินเพิ่ม ในการส่งอาวุธ
I've included the 20% surcharge for counterfeit notes.ฉันเพิ่ม 20% สำหรับรับเงินปลอมมาด้วย
Uh, 10% surcharge for soiled bills.เอิ่ม เพิ่มอีก 10% ต่างหากเป็นค่าที่ด้วยนะ

-surcharge- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
輸入課徴金[ゆにゅうかちょうきん, yunyuukachoukin] (n) a surcharge on imports

-surcharge- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หอบหิ้ว[v.] (høphiū) EN: carry ; pick up ; hold in arms ; have in tow FR: être surchargé de paquets
ค่าบริการเสริม[n. exp.] (khā børikān) EN: surcharge FR:
คั่ง[adj.] (khang) EN: congested ; jammed ; crowded ; packed ; glutted ; jam-packed FR: saturé ; surchargé ; congestionné
ค่าธรรมเนียมพิเศษ[n. exp.] (khāthamnīem) EN: surcharge FR:
มูลค่าเพิ่ม[n. exp.] (mūnkhā phoē) EN: added value ; value added ; increase in value ; surcharge FR: valeur ajoutée [f]
น้ำหนักเกินพิกัด[n. exp.] (nāmnak koēn) EN: excess weight FR: surcharge [f]
งานล้น[v. exp.] (ngān lon) EN: be swamped with work ; be overloaded with work ; the work is piling up FR: être surchargé de travail
ภาษีเสริม[n. exp.] (phāsī soēm) EN: tax surcharge ; surtax FR:

-surcharge- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Solidaritätszuschlag {m}solidarity surcharge on income tax

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -surcharge-
Back to top