ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stillness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stillness, *stillness*,

-stillness- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I prefer the stillness here.ก็ผมอยากหยุดไว้ตรงนี้
There's an eerie stillness before the sky cracks open... a hush.มันช่างสงบนิ่งจนดูน่ากลัว ก่อนที่ท้องฟ้าจะลั่นเปรี้ยงทำลาย... . ความเงียบ
♪ as the stillness around you growsโ™ช as the stillness around you grows

-stillness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
夜のしじま;夜の静寂[よるのしじま, yorunoshijima] (exp) stillness of night
夜気[やき, yaki] (n) night air; stillness of night; cool evening
瀞み[とろみ, toromi] (n) stagnancy; stillness
静と動[せいとどう, seitodou] (exp) stillness and motion

-stillness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ng) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity ; serenity FR: tranquilité [f] ; quiétude [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stillness-
Back to top