ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*stillness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stillness, -stillness-

*stillness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stillness (n.) ความนิ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
stillness(สทีล'นิส) n. ความนิ่ง,ความคงที่,การอยู่นิ่งเฉย,ความเงียบ,ความเงียบสงบ
English-Thai: Nontri Dictionary
stillness(n) ความเงียบ,ความนิ่ง,ความคงที่,การนิ่งเฉย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Window of beginning, stillness, new light of the dawnหน้าต่างแห่งชีวิต นิ่งเงียบ ในแสงแรกแห่งรุ่งอรุณ
This soothing coldness, the stillness, I mean, it's really a beautiful thing.ความเย็นนี้ช่วยผ่อนคลาย ความเงียบสงบ ฉันหมายถึง มันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากเลย
I prefer the stillness here.ก็ผมอยากหยุดไว้ตรงนี้
There's an eerie stillness before the sky cracks open... a hush.มันช่างสงบนิ่งจนดูน่ากลัว ก่อนที่ท้องฟ้าจะลั่นเปรี้ยงทำลาย... . ความเงียบ
♪ as the stillness around you growsโ™ช as the stillness around you grows
I can teach you to fight with the Green Destiny, but first you must learn to hold it in stillness.ฉันจะสอนวิธีการต่อสู้ ด้วยดาบเทวลิขิตเขียวให้ แต่ขั้นแรก คุณต้องรู้วิธีจับให้นิ่ง

*stillness* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉寂[chén jí, ㄔㄣˊ ㄐㄧˊ, 沉寂] silence; stillness

*stillness* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
夜のしじま;夜の静寂[よるのしじま, yorunoshijima] (exp) stillness of night
夜気[やき, yaki] (n) night air; stillness of night; cool evening
寂静;寂靜(oK)[じゃくじょう;せきせい, jakujou ; sekisei] (n,adj-na) (1) calmness; stillness; tranquility; (n) (2) (じゃくじょう only) {Buddh} calmness of the heart; enlightenment
沈静[ちんせい, chinsei] (adj-na,n) (esp. naturally-occurring) (See 鎮静・ちんせい) stillness; tranquility; tranquillity; dullness; (P)
瀞み[とろみ, toromi] (n) stagnancy; stillness
静けさ[しずけさ, shizukesa] (n) stillness; silence; hush; calm; serenity; (P)
静と動[せいとどう, seitodou] (exp) stillness and motion
静寂(P);黙[せいじゃく(静寂)(P);しじま, seijaku ( seijaku )(P); shijima] (adj-na,n) silence; stillness; quietness; (P)
静止[せいし, seishi] (n,vs,adj-no) stillness; repose; standing still; (P)

*stillness* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ng) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity ; serenity FR: tranquilité [f] ; quiétude [f]

*stillness* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stille {f}stillness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *stillness*
Back to top