ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stably-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stably, *stably*,

-stably- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แน่นแฟ้น[adv.] (naenfaēn) EN: firmly ; securely ; stably FR: solidement ; fermement
เสถียร[adv.] (sathīen) EN: stably ; firmly ; strongly FR:
เที่ยง[adv.] (thīeng) EN: correctly ; accurately ; exactly ; precisely ; stably FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stably-
Back to top